Prvenstvo kluba 2017 (7. kolo) - 08.06.2017.
1.
N
-
pik 1074
herc 5
karo AQ86432
tref 72
par: -430
3NT by E
pik AQ952
herc A2
karo KJ10
tref KQ10
pik K83
herc KJ763
karo 975
tref 85
6
19 7
8
pik J6
herc Q10984
karo
tref AJ9643
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 1 1 3 4 4
W - 1 2 3 4
2.
E
NS
pik Q74
herc 6
karo AK632
tref 9543
par: -450
4 by E
pik 932
herc AQ85
karo J
tref AQ1062
pik AK1065
herc J2
karo Q987
tref J7
9
13 11
7
pik J8
herc K109743
karo 1054
tref K8
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 2 2 5 3
W 4 2 2 5 3
3.
S
EW
pik 1062
herc AK74
karo 974
tref A84
par: 980
6 by S
pik 8543
herc Q6
karo 862
tref K732
pik KQ
herc J8
karo AKQJ1053
tref 105
11
5 16
8
pik AJ97
herc 109532
karo
tref QJ96
tref karo herc pik NT
N 4 - 6 4 -
S 4 - 6 4 -
E - 2 - - -
W - 2 - - -
4.
W
ALL
pik 1093
herc A96
karo AK
tref A9875
par: 1370
6 by N
pik AJ62
herc KJ82
karo 732
tref 64
pik 84
herc Q10743
karo 9854
tref J3
15
9 3
13
pik KQ75
herc 5
karo QJ106
tref KQ102
tref karo herc pik NT
N 6 4 1 4 4
S 6 4 1 4 4
E - - - - -
W - - - - -
5.
N
NS
pik Q10532
herc K1073
karo 84
tref AQ
par: -130
4 by E
pik
herc Q86
karo AK7653
tref J1083
pik 9764
herc AJ4
karo J92
tref 652
11
10 6
13
pik AKJ8
herc 952
karo Q10
tref K974
tref karo herc pik NT
N - - 1 3 -
S - - 1 3 -
E - 4 - - -
W - 4 - - -
6.
E
EW
pik J10
herc J54
karo K95432
tref K4
par: -500
5 by S
pik K72
herc K3
karo A86
tref 108753
pik A9643
herc 8
karo QJ10
tref AJ92
8
10 12
10
pik Q85
herc AQ109762
karo 7
tref Q6
tref karo herc pik NT
N - 1 2 - -
S - 1 2 - -
E 4 - - 4 -
W 4 - - 4 -
7.
S
ALL
pik 10
herc KJ9762
karo 643
tref K106
par: 650
4 by S
pik 85
herc A103
karo J8
tref QJ5432
pik KJ72
herc 4
karo KQ9752
tref 98
7
8 9
16
pik AQ9643
herc Q85
karo A10
tref A7
tref karo herc pik NT
N 1 - 5 3 4
S 1 - 5 3 4
E - - - - -
W - - - - -
8.
W
-
pik 2
herc A1072
karo 97
tref Q98632
par: 300
5 by W
pik AKJ10984
herc 5
karo KQ8
tref K7
pik Q75
herc 643
karo J6
tref AJ1054
6
16 8
10
pik 63
herc KQJ98
karo A105432
tref
tref karo herc pik NT
N - 3 4 - -
S - 3 5 - -
E 1 - - 4 1
W 1 - - 3 1
9.
N
EW
pik 64
herc K642
karo Q1065
tref Q32
par: -140
3 by E
pik QJ95
herc J108
karo KJ874
tref 7
pik K1087
herc A9
karo A2
tref J10954
7
8 12
13
pik A32
herc Q753
karo 93
tref AK86
tref karo herc pik NT
N - - 1 - 1
S - - 1 - 1
E - 1 - 3 -
W - 1 - 3 -
10.
E
ALL
pik KQ87
herc AK107
karo K95
tref K3
par: 120
2NT by S
pik
herc 985432
karo 8763
tref AJ6
pik AJ10943
herc J
karo AQ
tref 10954
18
5 12
5
pik 652
herc Q6
karo J1042
tref Q872
tref karo herc pik NT
N - 1 - - 1
S - 1 - - 2
E 2 - 1 1 -
W 2 - 1 1 -
11.
S
-
pik J82
herc Q73
karo QJ873
tref 72
par: -100
3 by S
pik AK
herc A985
karo A9652
tref 84
pik 73
herc J64
karo K104
tref KQJ96
6
15 10
9
pik Q109654
herc K102
karo
tref A1053
tref karo herc pik NT
N - - - 2 -
S - - - 2 -
E 3 2 3 - 1
W 3 2 3 - 1
12.
W
NS
pik 863
herc KQ106
karo K73
tref K107
par: 100
3 by W
pik 9
herc J42
karo J10864
tref 6532
pik AKJ7
herc A875
karo AQ9
tref Q9
11
2 20
7
pik Q10542
herc 93
karo 52
tref AJ84
tref karo herc pik NT
N 1 - - 2 2
S 1 - - 1 1
E - 2 2 - -
W - 2 2 - -
13.
N
ALL
pik A2
herc J5
karo 52
tref AK109743
par: -1430
6 by E
pik 4
herc K96
karo AKQJ7
tref Q862
pik KQJ10987
herc A87
karo 1084
tref
12
15 10
3
pik 653
herc Q10432
karo 963
tref J5
tref karo herc pik NT
N 1 - - - -
S 1 - - - -
E - 6 3 6 2
W - 6 3 6 2
14.
E
-
pik 1093
herc A2
karo K764
tref AQ96
par: 420
4 by S
pik K8
herc KQ9
karo AJ103
tref K1072
pik 74
herc J108754
karo 52
tref J84
13
16 2
9
pik AQJ652
herc 63
karo Q98
tref 53
tref karo herc pik NT
N - 2 - 3 -
S 1 2 - 4 -
E - - 1 - -
W - - 1 - -
15.
S
NS
pik 6
herc 106432
karo 98
tref AJ1097
par: -200
5 by S
pik KQ1087432
herc
karo 75
tref Q54
pik 5
herc KQ95
karo AQJ103
tref K63
5
7 15
13
pik AJ9
herc AJ87
karo K642
tref 82
tref karo herc pik NT
N 2 - 4 - 1
S 2 - 4 - 1
E - 1 - 4 -
W - 1 - 4 -
16.
W
EW
pik A95
herc 95
karo 10654
tref A1092
par: 110
2 by N
pik Q72
herc 732
karo 9873
tref Q75
pik KJ106
herc K106
karo AKQ
tref K84
8
4 19
9
pik 843
herc AQJ84
karo J2
tref J63
tref karo herc pik NT
N 1 - 2 - 1
S 1 - 2 - 1
E - - - 1 -
W - - - 1 -
17.
N
-
pik J75
herc K82
karo AK
tref J10752
par: -100
3 by N
pik K863
herc J76
karo 9752
tref KQ
pik A1094
herc Q3
karo Q106
tref A643
12
9 12
7
pik Q2
herc A10954
karo J843
tref 98
tref karo herc pik NT
N 1 - 2 - -
S 1 - 2 - -
E - 1 - 2 1
W - 1 - 2 1
18.
E
NS
pik K1098
herc K10
karo KQJ42
tref 52
par: -450
4 by E
pik A
herc Q873
karo 973
tref A9643
pik QJ75
herc AJ54
karo 86
tref KJ10
12
10 12
6
pik 6432
herc 962
karo A105
tref Q87
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 1 5 1 2
W 4 1 5 1 2
19.
S
EW
pik QJ7
herc AQ843
karo Q9
tref 542
par: -140
3 by W
pik 8643
herc J62
karo A107
tref K93
pik AK1095
herc 107
karo K543
tref J10
11
8 11
10
pik 2
herc K95
karo J862
tref AQ876
tref karo herc pik NT
N 2 - 2 - -
S 2 - 2 - -
E - 2 - 3 1
W - 2 - 3 1
20.
W
ALL
pik J754
herc KJ104
karo KQ3
tref Q4
par: 140
3 by N
pik KQ1082
herc A52
karo AJ5
tref 53
pik A63
herc Q9
karo 1082
tref K10962
12
14 9
5
pik 9
herc 8763
karo 9764
tref AJ87
tref karo herc pik NT
N - 1 3 - -
S - 1 2 - -
E 1 - - 2 2
W 1 - - 2 2
21.
N
NS
pik AJ93
herc 10
karo AQ742
tref AJ5
par: 500
5 by E
pik KQ5
herc AQ8
karo 1083
tref KQ86
pik 87
herc K75432
karo 95
tref 1043
16
16 3
5
pik 10642
herc J96
karo KJ6
tref 972
tref karo herc pik NT
N - 4 - 4 1
S - 4 - 4 1
E - - 2 - -
W 1 - 2 - -
22.
E
EW
pik Q10643
herc 65
karo J104
tref AQ9
par: 110
3 by S
pik J9852
herc 984
karo K9
tref 743
pik AK
herc J10732
karo A8
tref KJ65
9
4 16
11
pik 7
herc AKQ
karo Q76532
tref 1082
tref karo herc pik NT
N - 3 - 1 1
S - 3 - 1 -
E 1 - 2 - -
W 1 - 2 - -
23.
S
ALL
pik A3
herc A542
karo J102
tref AJ107
par: 110
1 by S
pik Q874
herc 76
karo K943
tref Q96
pik 1096
herc KQ83
karo Q
tref K8532
14
7 10
9
pik KJ52
herc J109
karo A8765
tref 4
tref karo herc pik NT
N 1 3 2 1 1
S 1 3 2 1 1
E - - - - -
W - - - - -
24.
W
-
pik AQ842
herc A
karo Q106
tref J763
par: 420
4 by S
pik K3
herc K107
karo AJ9
tref KQ1085
pik J109
herc 9632
karo 7432
tref 42
13
16 1
10
pik 765
herc QJ854
karo K85
tref A9
tref karo herc pik NT
N 1 2 2 3 2
S 2 2 2 4 2
E - - - - -
W - - - - -