Četvrtak
19.01.2023.

par: bye
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
7 Erceg - Žagar (2)   N   -   -3 -3
8 Erceg - Žagar (2)   N   -   -3 -6
9 Kvajo - Poklepović (3)   N   -   -3 -9
10 Kvajo - Poklepović (3)   N   -   -3 -12
11 Doričić - Butković V. (12)   N   -   -3 -15
12 Doričić - Butković V. (12)   N   -   -3 -18
13 Ravlić - Škreblin (6)   N   -   -3 -21
14 Ravlić - Škreblin (6)   N   -   -3 -24
15 Gruić-Grmuša - Karnelutti (11)   N   -   -3 -27
16 Gruić-Grmuša - Karnelutti (11)   N   -   -3 -30
17 Katnić M. - Kauzlarić (5)   N   -   -3 -33
18 Katnić M. - Kauzlarić (5)   N   -   -3 -36
19 Fabijanić - Glavić (10)   N   -   -3 -39
20 Fabijanić - Glavić (10)   N   -   -3 -42
21 Žilić - Jovančević (1)   N   -   -3 -45
22 Žilić - Jovančević (1)   N   -   -3 -48
23 Kesić - Putić (4)   N   -   -3 -51
24 Kesić - Putić (4)   N   -   -3 -54
25 Vila - Skitarelić (8)   N   -   -3 -57
26 Vila - Skitarelić (8)   N   -   -3 -60
1 Rodin - Florini (13)   N   -   -3 -63
2 Rodin - Florini (13)   N   -   -3 -66
3 Starčević - Peroš (9)   N   -   -3 -69
4 Starčević - Peroš (9)   N   -   -3 -72
5 Kancijanić - Mastrović (7)   N   -   -3 -75
6 Kancijanić - Mastrović (7)   N   -   -3 -78
              + -22  
                -100