Rab 2006
Butler

24.06.2006.

par: Szabo Orban
bord  rezultat  
29 Biro Olah (21)  200 1 1
30 Biro Olah (21)  100 4 5
1 bye (32) -   3 8
2 bye (32) -   3 11
5 Makay Dessewffy (27)  400 0 11
6 Makay Dessewffy (27)  110 -1 10
9 B.Karaman Čupić (5) 420   -10 0
10 B.Karaman Čupić (5)  100 2 2
13 Talyigas Talyigas (1) 680   -1 1
14 Talyigas Talyigas (1) 1010   -4 -3
17 Z.Katnić M.Katnić (16)  420 0 -3
18 Z.Katnić M.Katnić (16) 1370   -13 -16
21 Mašić Dolarević (15) 0  2 -14
22 Mašić Dolarević (15) 180   -2 -16
25 R.Muller G.Muller (28)  300 5 -11
26 R.Muller G.Muller (28) 100   0 -11
31 Bankuti Vashegyi (22)  400 -1 -12
32 Bankuti Vashegyi (22)  110 3 -9
3 Gavran Bizjak (17) 480   0 -9
4 Gavran Bizjak (17) 100   3 -6
7 Ž.Bjedov S.Bjedov (12)  650 0 -6
8 Ž.Bjedov S.Bjedov (12) 150   -3 -9
11 Piwko Gorzynski (30)  110 0 -9
12 Piwko Gorzynski (30)  400 0 -9
15 Kakoczki Szalka (20) 50   -4 -13
16 Kakoczki Szalka (20)  50 11 -2
        -2