Četvrtak 15.02.2024.
1.
N
-
pik AJ
herc J1042
karo K4
tref 109865
par: -90
1NT by E
pik Q1065
herc Q76
karo AQ73
tref K2
pik 874
herc A85
karo J82
tref QJ73
9
13 8
10
pik K932
herc K93
karo 10965
tref A4
tref karo herc pik NT
N 1 - 1 - -
S 1 - 1 - -
E - 1 - 1 1
W - 1 - 1 1
2.
E
NS
pik 85
herc Q76542
karo 10
tref J964
par: -200
4 by S
pik J107
herc J83
karo 8753
tref A103
pik Q93
herc A
karo AKJ642
tref K85
3
6 17
14
pik AK642
herc K109
karo Q9
tref Q72
tref karo herc pik NT
N - - 3 1 -
S - - 3 1 -
E 1 3 - - 3
W 1 3 - - 3
3.
S
EW
pik 109853
herc AQ43
karo J96
tref Q
par: -1370
6 by W
pik 7642
herc K102
karo 75432
tref A
pik AKJ
herc 96
karo AKQ10
tref K1095
9
7 20
4
pik Q
herc J875
karo 8
tref J876432
tref karo herc pik NT
N 1 - - - -
S 1 - - - -
E - 5 - 3 4
W - 6 - 4 4
4.
W
ALL
pik KJ7
herc 4
karo AJ72
tref QJ975
par: 600
3NT by N
pik 9652
herc 98
karo K96
tref K1032
pik Q1043
herc KQJ65
karo 85
tref A4
12
6 12
10
pik A8
herc A10732
karo Q1043
tref 86
tref karo herc pik NT
N 4 4 2 - 3
S 4 4 1 - 3
E - - - - -
W - - - - -
5.
N
NS
pik A1073
herc Q
karo Q4
tref KQ9853
par: 630
3NT by N
pik Q862
herc 98632
karo 1062
tref 2
pik J4
herc A1075
karo 973
tref AJ107
13
2 10
15
pik K95
herc KJ4
karo AKJ85
tref 64
tref karo herc pik NT
N 3 4 2 3 4
S 3 4 1 3 4
E - - - - -
W - - - - -
6.
E
EW
pik 6
herc A832
karo Q105
tref K6532
par: 1510
7 by S
pik 932
herc 95
karo J9643
tref 984
pik Q10875
herc J7
karo K8
tref QJ107
9
1 9
21
pik AKJ4
herc KQ1064
karo A72
tref A
tref karo herc pik NT
N 5 4 7 4 6
S 5 4 7 4 6
E - - - - -
W - - - - -
7.
S
ALL
pik K1053
herc AQ1052
karo K76
tref 10
par: 620
4 by S
pik Q2
herc K
karo AJ10542
tref Q985
pik A74
herc J9743
karo 983
tref J3
12
12 6
10
pik J986
herc 86
karo Q
tref AK7642
tref karo herc pik NT
N 3 - 3 4 2
S 3 - 3 4 2
E - 1 - - -
W - 2 - - -
8.
W
-
pik Q3
herc K9863
karo 10973
tref AJ
par: 460
3NT by N
pik 9742
herc QJ7
karo Q82
tref 1098
pik J1065
herc 10542
karo AJ
tref 743
10
5 6
19
pik AK8
herc A
karo K654
tref KQ652
tref karo herc pik NT
N 5 5 4 3 5
S 5 5 4 3 5
E - - - - -
W - - - - -
9.
N
EW
pik K7
herc QJ83
karo KJ9
tref 9854
par: -140
3 by E
pik AQ643
herc K74
karo 10653
tref 6
pik J109
herc 6
karo AQ872
tref A1032
10
9 11
10
pik 852
herc A10952
karo 4
tref KQJ7
tref karo herc pik NT
N 2 - 2 - -
S 2 - 2 - -
E - 4 - 3 2
W - 4 - 3 2
10.
E
ALL
pik AKJ8
herc 842
karo K4
tref J762
par: -600
3NT by E
pik 107
herc AKJ9
karo A852
tref K54
pik 932
herc 53
karo Q1076
tref AQ103
12
15 8
5
pik Q654
herc Q1076
karo J93
tref 98
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 4 3 - 3
W 4 4 3 - 3
11.
S
-
pik K4
herc J86
karo KQ43
tref 6542
par: -120
1NT by W
pik 85
herc 7
karo A109865
tref KQ108
pik A10976
herc AQ1092
karo J7
tref 7
9
9 11
11
pik QJ32
herc K543
karo 2
tref AJ93
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 1 3 2 2 2
W 1 3 2 2 2
12.
W
NS
pik 7532
herc 53
karo AJ10983
tref Q
par: -420
4 by W
pik 10
herc AQ9742
karo Q4
tref J1098
pik A864
herc KJ8
karo K65
tref K53
7
9 14
10
pik KQJ9
herc 106
karo 72
tref A7642
tref karo herc pik NT
N - 1 - 1 -
S - 1 - 1 -
E 2 - 4 - 2
W 2 - 4 - 2
13.
N
ALL
pik J108
herc K1093
karo 108
tref A943
par: -120
1NT by E
pik AK974
herc J72
karo 76
tref J87
pik 52
herc Q65
karo AKJ95
tref KQ5
8
9 15
8
pik Q63
herc A84
karo Q432
tref 1062
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 2 2 1 2 2
W 2 2 1 2 2
14.
E
-
pik 10863
herc A102
karo 97
tref J652
par: -460
3NT by E
pik K52
herc KJ76
karo K102
tref K97
pik A974
herc Q43
karo AJ65
tref A10
5
13 15
7
pik QJ
herc 985
karo Q843
tref Q843
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 3 4 5 5 5
W 3 4 5 4 4
15.
S
NS
pik Q75
herc KQ8
karo A53
tref 9764
par: -450
4 by W
pik AJ4
herc J105
karo KQJ
tref AKQ8
pik 9
herc A97432
karo 106
tref 10532
11
21 4
4
pik K108632
herc 6
karo 98742
tref J
tref karo herc pik NT
N - - - 2 -
S - - - 2 -
E 5 - 5 - 3
W 5 - 5 - 4
16.
W
EW
pik 103
herc A107
karo J86
tref Q8652
par: 110
3 by N
pik J5
herc KQ9543
karo 1073
tref KJ
pik AQ8764
herc 86
karo A2
tref 743
7
10 10
13
pik K92
herc J2
karo KQ954
tref A109
tref karo herc pik NT
N 3 3 - - 1
S 3 3 - - 1
E - - 1 2 -
W - - 1 2 -
17.
N
-
pik KQ98
herc K7
karo K97
tref AQJ2
par: -420
4 by E
pik A5
herc Q86432
karo 105
tref 943
pik J74
herc AJ
karo AQ8432
tref K6
18
6 15
1
pik 10632
herc 1095
karo J6
tref 10875
tref karo herc pik NT
N - - - 1 -
S - - - - -
E - 3 4 - 1
W - 3 4 - 2
18.
E
NS
pik J107
herc KJ1042
karo Q964
tref 4
par: -920
6 by E
pik AK86
herc A7
karo
tref J1098763
pik 2
herc Q865
karo A1032
tref KQ52
7
12 11
10
pik Q9543
herc 93
karo KJ875
tref A
tref karo herc pik NT
N - 2 - 2 -
S - 2 - 2 -
E 6 - 1 - 4
W 6 - 1 - 2
19.
S
EW
pik 10842
herc K6
karo Q
tref KQ10852
par: -1400
7 by S
pik K76
herc 97542
karo K9643
tref
pik Q5
herc AQJ
karo AJ8752
tref A7
10
6 18
6
pik AJ93
herc 1083
karo 10
tref J9643
tref karo herc pik NT
N 1 - - 1 -
S 1 - - 1 -
E - 6 6 - 6
W - 6 6 - 6
20.
W
ALL
pik K9754
herc 9
karo Q986
tref AQ6
par: 620
4 by N
pik 106
herc QJ1053
karo K3
tref K874
pik 83
herc 764
karo AJ54
tref J1053
11
9 6
14
pik AQJ2
herc AK82
karo 1072
tref 92
tref karo herc pik NT
N - 3 - 4 3
S - 3 - 4 3
E - - - - -
W - - - - -
21.
N
NS
pik A10862
herc K2
karo J53
tref 862
par: 500
5 by E
pik Q5
herc Q7
karo KQ764
tref QJ94
pik J7
herc J6543
karo A1082
tref K10
8
12 9
11
pik K943
herc A1098
karo 9
tref A753
tref karo herc pik NT
N 2 - 1 4 2
S 2 - 1 4 2
E - 2 - - -
W - 2 - - -
22.
E
EW
pik Q964
herc J104
karo K107
tref A95
par: 90
1NT by S
pik K1085
herc 98
karo AQJ93
tref 42
pik J72
herc KQ653
karo 65
tref K107
10
10 9
11
pik A3
herc A72
karo 842
tref QJ863
tref karo herc pik NT
N 2 - - - 1
S 2 - - - 1
E - 1 - 1 -
W - 1 - - -
23.
S
ALL
pik AJ653
herc 6
karo K
tref AJ7642
par: 500
5 by W
pik K874
herc K843
karo AQJ6
tref 10
pik Q92
herc AQ975
karo 10973
tref 3
13
13 8
6
pik 10
herc J102
karo 8542
tref KQ985
tref karo herc pik NT
N 5 - - - -
S 5 - - - -
E - 3 3 2 -
W - 3 3 2 -
24.
W
-
pik AQ
herc J10953
karo J1073
tref Q2
par: -140
2 by W
pik 10952
herc AQ6
karo AKQ8
tref 104
pik J873
herc 42
karo 62
tref AJ975
10
15 6
9
pik K64
herc K87
karo 954
tref K863
tref karo herc pik NT
N - - 1 - -
S - - 1 - -
E 2 1 - 3 -
W 3 1 - 3 -
25.
N
EW
pik J64
herc KJ103
karo AJ85
tref 75
par: 450
4 by N
pik 1075
herc AQ94
karo Q764
tref 108
pik AQ932
herc 2
karo K932
tref J62
10
8 10
12
pik K8
herc 8765
karo 10
tref AKQ943
tref karo herc pik NT
N 4 - 5 - 2
S 4 - 5 - 2
E - 1 - 1 -
W - 1 - 1 -
26.
E
ALL
pik J962
herc K104
karo Q8
tref 8764
par: -110
1 by E
pik A74
herc AJ6532
karo 109
tref QJ
pik Q108
herc Q8
karo K72
tref A9532
6
12 11
11
pik K53
herc 97
karo AJ6543
tref K10
tref karo herc pik NT
N - 1 - - -
S - 1 - - -
E 2 - 2 1 1
W 2 - 2 1 1