Četvrtak 01.02.2024.
1.
N
-
pik
herc Q10763
karo KJ10532
tref 102
par: -400
3NT by E
pik 1082
herc 82
karo A96
tref KJ986
pik Q953
herc KJ94
karo Q8
tref A54
6
8 12
14
pik AKJ764
herc A5
karo 74
tref Q73
tref karo herc pik NT
N - 1 1 - -
S - 1 1 - -
E 2 - - 1 3
W 3 - - 1 3
2.
E
NS
pik 6
herc KQ10542
karo KQ9742
tref
par: 100
5 by E
pik KQ9873
herc
karo A6
tref A8765
pik AJ1042
herc 963
karo 1085
tref 94
10
13 5
12
pik 5
herc AJ87
karo J3
tref KQJ1032
tref karo herc pik NT
N - 4 5 - -
S - 4 5 - -
E - - - 4 1
W - - - 5 1
3.
S
EW
pik 73
herc Q
karo AK87652
tref 432
par: 1440
7 by S
pik J6
herc 96532
karo
tref AQJ1065
pik Q1042
herc J84
karo Q4
tref K987
9
8 8
15
pik AK985
herc AK107
karo J1093
tref
tref karo herc pik NT
N - 7 - 4 1
S - 7 - 5 1
E 2 - - - -
W 2 - - - -
4.
W
ALL
pik 973
herc 986
karo K743
tref 975
par: -650
4 by W
pik K86
herc Q10542
karo A6
tref AJ2
pik AQ42
herc A73
karo Q108
tref 1063
3
14 12
11
pik J105
herc KJ
karo J952
tref KQ84
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 3 2 5 5 4
W 3 2 5 5 4
5.
N
NS
pik K1062
herc 765
karo J107
tref 1082
par: -460
3NT by E
pik A5
herc 42
karo AQ98643
tref AQ
pik J94
herc AJ983
karo K2
tref 975
4
16 9
11
pik Q873
herc KQ10
karo 5
tref KJ643
tref karo herc pik NT
N 1 - - - -
S 1 - - - -
E - 5 4 - 5
W - 5 4 1 5
6.
E
EW
pik AKJ93
herc 42
karo J1062
tref QJ
par: 450
4 by S
pik Q
herc AK103
karo 943
tref 108764
pik 86
herc J9875
karo K8
tref K952
12
9 7
12
pik 107542
herc Q6
karo AQ75
tref A3
tref karo herc pik NT
N - 5 - 5 2
S - 5 - 5 2
E 2 - 2 - -
W 2 - 2 - -
7.
S
ALL
pik 3
herc 1096
karo Q109874
tref AK9
par: 110
3 by S
pik AQ104
herc Q752
karo A62
tref Q2
pik 65
herc KJ3
karo 5
tref J1076543
9
14 5
12
pik KJ9872
herc A84
karo KJ3
tref 8
tref karo herc pik NT
N - 3 - - -
S - 3 - - -
E 3 - 1 - -
W 3 - 1 - -
8.
W
-
pik 10
herc 5
karo KQJ6432
tref QJ97
par: 500
6 by W
pik AKQJ532
herc Q643
karo 7
tref 4
pik 987
herc KJ98
karo 109
tref 10832
9
12 4
15
pik 64
herc A1072
karo A85
tref AK65
tref karo herc pik NT
N 6 6 - - -
S 6 6 - - -
E - - 1 3 -
W - - 1 3 -
9.
N
EW
pik AQ94
herc Q752
karo AKQ
tref 106
par: 420
4 by N
pik KJ8
herc 643
karo 2
tref AKJ732
pik 10652
herc 109
karo J983
tref 854
17
12 1
10
pik 73
herc AKJ8
karo 107654
tref Q9
tref karo herc pik NT
N - 4 4 3 1
S - 4 4 3 1
E 1 - - - -
W 1 - - - -
10.
E
ALL
pik 62
herc KQJ3
karo J96
tref KQ102
par: 90
1 by S
pik Q7
herc 654
karo A72
tref AJ987
pik J1094
herc A1072
karo K104
tref 64
12
11 8
9
pik AK853
herc 98
karo Q853
tref 53
tref karo herc pik NT
N 1 2 1 1 1
S 1 2 1 1 1
E - - - - -
W - - - - -
11.
S
-
pik 87
herc KQ108
karo AJ64
tref 542
par: -400
3NT by W
pik K10643
herc 54
karo 107
tref Q763
pik 9
herc AJ9
karo KQ983
tref AKJ10
10
5 18
7
pik AQJ52
herc 7632
karo 52
tref 98
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 3 1 2 3
W 4 3 1 2 3
12.
W
NS
pik 96
herc AQ
karo A10987
tref KJ103
par: 110
3 by N
pik QJ84
herc 987
karo J52
tref A97
pik AK107
herc K1054
karo 64
tref 864
14
8 10
8
pik 532
herc J632
karo KQ3
tref Q52
tref karo herc pik NT
N 3 3 1 - 1
S 3 3 1 - 1
E - - - 1 -
W - - - 1 -
13.
N
ALL
pik QJ9
herc 108743
karo K42
tref 43
par: 600
5 by N
pik 532
herc KQ2
karo 97653
tref A7
pik K10876
herc J965
karo J108
tref K
6
9 8
17
pik A4
herc A
karo AQ
tref QJ1098652
tref karo herc pik NT
N 5 - 1 - 2
S 5 - 1 - 2
E - 1 - 1 -
W - 1 - 1 -
14.
E
-
pik QJ7542
herc Q
karo 1054
tref 842
par: 980
6 by S
pik 93
herc 9
karo KQ873
tref AJ963
pik 8
herc J10854
karo J962
tref 1075
5
10 2
23
pik AK106
herc AK7632
karo A
tref KQ
tref karo herc pik NT
N - - 4 6 4
S - - 4 6 4
E 2 2 - - -
W 2 2 - - -
15.
S
NS
pik K6
herc KQ87
karo KQ75
tref J92
par: 620
4 by S
pik 83
herc 1032
karo AJ1042
tref K63
pik Q105
herc J64
karo 86
tref AQ1075
14
8 9
9
pik AJ9742
herc A95
karo 93
tref 84
tref karo herc pik NT
N 1 2 4 4 1
S - 2 4 4 1
E - - - - -
W - - - - -
16.
W
EW
pik 2
herc AK832
karo Q86
tref AK86
par: 920
6 by N
pik AK93
herc Q74
karo 109
tref 10742
pik Q8765
herc J10
karo K54
tref J95
16
9 7
8
pik J104
herc 965
karo AJ732
tref Q3
tref karo herc pik NT
N 3 6 5 1 2
S 3 6 5 1 2
E - - - - -
W - - - - -
17.
N
-
pik K82
herc K6
karo QJ42
tref Q874
par: 990
6NT by N
pik A9765
herc 73
karo 983
tref 632
pik QJ104
herc Q92
karo 1075
tref 1095
11
4 5
20
pik 3
herc AJ10854
karo AK6
tref AKJ
tref karo herc pik NT
N 6 6 6 3 6
S 6 6 6 3 6
E - - - - -
W - - - - -
18.
E
NS
pik Q
herc Q97542
karo A875
tref 84
par: -140
2 by E
pik 10965432
herc AK10
karo Q
tref A9
pik J8
herc J63
karo K642
tref KJ52
8
13 9
10
pik AK7
herc 8
karo J1093
tref Q10763
tref karo herc pik NT
N 2 2 1 - -
S 2 2 1 - -
E - - - 3 -
W - - - 3 -
19.
S
EW
pik Q53
herc Q876
karo 943
tref J76
par: -660
4NT by E
pik 2
herc A2
karo KQ7652
tref K943
pik KJ86
herc K943
karo AJ
tref Q105
5
12 14
9
pik A10974
herc J105
karo 108
tref A82
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 5 5 3 2 5
W 5 5 3 1 4
20.
W
ALL
pik A97
herc K85
karo 975
tref A763
par: 130
3 by N
pik QJ1064
herc 32
karo AQJ2
tref Q9
pik 832
herc A1064
karo K1086
tref 108
11
12 7
10
pik K5
herc QJ97
karo 43
tref KJ542
tref karo herc pik NT
N 4 - 2 - 2
S 4 - 2 - 2
E - 1 - 2 -
W - 1 - 2 -
21.
N
NS
pik 5
herc A1053
karo AQJ93
tref 632
par: 600
5 by N
pik 10832
herc 2
karo 52
tref AJ10974
pik Q974
herc K8764
karo 10
tref K85
11
5 8
16
pik AKJ6
herc QJ9
karo K8764
tref Q
tref karo herc pik NT
N - 5 3 - 1
S - 5 3 - 1
E 1 - - 1 -
W 1 - - 1 -
22.
E
EW
pik KQ632
herc 8765
karo 85
tref 82
par: 110
2 by S
pik 1085
herc Q4
karo AK10
tref AK1076
pik J94
herc J2
karo QJ9742
tref Q5
5
16 7
12
pik A7
herc AK1093
karo 63
tref J943
tref karo herc pik NT
N - - 2 2 -
S - - 2 2 -
E 2 2 - - -
W 2 2 - - -
23.
S
ALL
pik AK4
herc Q98
karo A643
tref J98
par: 800
6 by W
pik Q109652
herc KJ107
karo Q5
tref Q
pik
herc A65432
karo J9
tref K7642
14
10 8
8
pik J873
herc
karo K10872
tref A1053
tref karo herc pik NT
N 2 6 - 2 2
S 2 5 - 2 2
E - - 3 - -
W - - 3 - -
24.
W
-
pik 7542
herc A10
karo KJ107
tref 1094
par: -120
1NT by W
pik QJ108
herc J9
karo A65
tref AK82
pik A6
herc K7653
karo Q93
tref J53
8
15 10
7
pik K93
herc Q842
karo 842
tref Q76
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 3 2 2 2 2
W 3 2 2 2 2
25.
N
EW
pik K98432
herc 9876
karo 104
tref 9
par: -660
3NT by E
pik A7
herc AQ54
karo K9
tref K10643
pik J105
herc K103
karo A86
tref Q872
3
16 10
11
pik Q6
herc J2
karo QJ7532
tref AJ5
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 5 - 4 2 5
W 5 - 4 2 5
26.
E
ALL
pik 105
herc K93
karo K74
tref K9654
par: -620
4 by E
pik J98743
herc 7
karo QJ10
tref QJ2
pik AQ
herc Q52
karo A9852
tref A87
9
7 16
8
pik K62
herc AJ10864
karo 63
tref 103
tref karo herc pik NT
N - - 2 - 1
S - - 2 - -
E 1 4 - 4 -
W 1 4 - 4 -