Ponedjeljak 23.10.2023.
1.
N
-
pik Q105
herc Q53
karo KQ62
tref K98
par: -110
3 by E
pik AJ876
herc J
karo A53
tref AQJ10
pik K
herc K7642
karo 10984
tref 632
12
17 6
5
pik 9432
herc A1098
karo J7
tref 754
tref karo herc pik NT
N - - - - 1
S - - - - 1
E 3 - - 1 -
W 3 - - 1 -
2.
E
NS
pik 107
herc 875
karo K87
tref Q9754
par: -420
4 by E
pik A43
herc A2
karo A954
tref KJ82
pik QJ865
herc 1093
karo QJ6
tref A3
5
16 10
9
pik K92
herc KQJ64
karo 1032
tref 106
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 2 4 1 4 2
W 3 4 1 4 2
3.
S
EW
pik Q83
herc Q102
karo KQ85
tref A83
par: 90
1NT by S
pik 62
herc K9
karo 107643
tref K962
pik A105
herc A8654
karo J2
tref QJ4
13
6 12
9
pik KJ974
herc J73
karo A9
tref 1075
tref karo herc pik NT
N - - - 1 1
S - - - 1 1
E 1 1 1 - -
W 1 1 1 - -
4.
W
ALL
pik KQ92
herc Q543
karo QJ7
tref 102
par: 660
3NT by N
pik 1085
herc 1096
karo 8542
tref 854
pik J763
herc KJ7
karo A63
tref K93
10
0 12
18
pik A4
herc A82
karo K109
tref AQJ76
tref karo herc pik NT
N 5 4 4 5 5
S 5 4 4 4 5
E - - - - -
W - - - - -
5.
N
NS
pik Q82
herc Q876
karo KQ8
tref KQJ
par: 110
2 by N
pik 5
herc K542
karo AJ732
tref A83
pik AK94
herc J109
karo 654
tref 1074
15
12 8
5
pik J10763
herc A3
karo 109
tref 9652
tref karo herc pik NT
N 1 - - 2 1
S 1 - - 2 1
E - 1 1 - -
W - 1 1 - -
6.
E
EW
pik Q98
herc Q862
karo 762
tref 1063
par: -620
4 by E
pik AKJ62
herc 10
karo Q4
tref Q8752
pik 104
herc K743
karo KJ108
tref AKJ
4
12 15
9
pik 753
herc AJ95
karo A953
tref 94
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 5 4 2 4 3
W 5 4 1 4 3
7.
S
ALL
pik 7632
herc A6
karo 72
tref AKQJ6
par: -140
2 by W
pik AK8
herc J932
karo AKJ5
tref 32
pik Q10
herc K1087
karo Q1043
tref 1085
14
16 7
3
pik J954
herc Q54
karo 986
tref 974
tref karo herc pik NT
N 1 - - 1 -
S 1 - - 1 -
E - 3 3 - 1
W - 3 3 - 1
8.
W
-
pik AQ84
herc 103
karo 8653
tref QJ10
par: 800
7 by W
pik J10
herc AJ76
karo QJ104
tref 975
pik 953
herc KQ98542
karo K7
tref 3
9
9 8
14
pik K762
herc
karo A92
tref AK8642
tref karo herc pik NT
N 5 3 - 6 -
S 5 3 - 6 -
E - - 3 - -
W - - 3 - -
9.
N
EW
pik AJ
herc 54
karo AK874
tref AK96
par: 920
6 by N
pik K1076
herc J96
karo Q109
tref J84
pik 9832
herc KQ8
karo 653
tref 1032
19
7 5
9
pik Q54
herc A10732
karo J2
tref Q75
tref karo herc pik NT
N 6 5 5 3 5
S 6 5 5 3 5
E - - - - -
W - - - - -
10.
E
ALL
pik J7
herc 109764
karo 942
tref 1092
par: -1440
6NT by E
pik AK964
herc 32
karo AQ10
tref J86
pik Q8
herc KQJ85
karo J65
tref AK4
1
14 16
9
pik 10532
herc A
karo K873
tref Q753
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 5 5 5 6
W 4 5 5 5 6
11.
S
-
pik 98653
herc K42
karo 1092
tref 76
par: 100
3 by W
pik KJ4
herc J1093
karo AQJ6
tref 32
pik Q1072
herc A8
karo 8743
tref J95
3
12 7
18
pik A
herc Q765
karo K5
tref AKQ1084
tref karo herc pik NT
N 3 - 1 - 1
S 3 - 2 - 1
E - 2 - 1 -
W - 2 - 1 -
12.
W
NS
pik 62
herc QJ2
karo A943
tref K653
par: -140
1 by W
pik A10975
herc K104
karo 82
tref AQ2
pik KQ83
herc 865
karo K65
tref J98
10
13 9
8
pik J4
herc A973
karo QJ107
tref 1074
tref karo herc pik NT
N - 1 - - -
S - 1 - - -
E 1 - - 3 2
W 1 - - 3 2
13.
N
ALL
pik K82
herc Q2
karo AQ842
tref A97
par: -140
3 by E
pik J105
herc AK9875
karo 7
tref J64
pik A43
herc J1063
karo K5
tref Q832
15
9 10
6
pik Q976
herc 4
karo J10963
tref K105
tref karo herc pik NT
N - 3 - 2 -
S - 3 - 2 -
E 1 - 3 - 2
W 1 - 3 - 2
14.
E
-
pik AQ92
herc 8
karo K72
tref AK1094
par: 980
6 by S
pik 5
herc AQJ10543
karo J85
tref J6
pik 8763
herc K2
karo Q1063
tref 832
16
9 5
10
pik KJ104
herc 976
karo A94
tref Q75
tref karo herc pik NT
N 5 3 - 6 -
S 5 3 - 6 -
E - - 2 - -
W - - 2 - -
15.
S
NS
pik 7653
herc 85
karo K102
tref J542
par: -420
4 by W
pik 109
herc QJ92
karo Q86
tref A1083
pik AQ4
herc AK763
karo A94
tref 97
4
9 17
10
pik KJ82
herc 104
karo J753
tref KQ6
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 2 1 4 1 3
W 1 1 4 1 2
16.
W
EW
pik Q542
herc 843
karo KQ65
tref 107
par: -650
4 by W
pik AJ10
herc AQJ52
karo J
tref KQ43
pik 963
herc K96
karo 1098
tref A982
7
18 7
8
pik K87
herc 107
karo A7432
tref J65
tref karo herc pik NT
N - 1 - - -
S - 1 - - -
E 5 - 5 1 2
W 5 - 5 1 2
17.
N
-
pik AKQ1086
herc KQ3
karo K6
tref AQ
par: -100
3 by N
pik 7
herc A107
karo AQ1082
tref 10643
pik J432
herc J52
karo 973
tref KJ9
23
10 6
1
pik 95
herc 9864
karo J54
tref 8752
tref karo herc pik NT
N - - 1 2 -
S - - 1 2 -
E 1 3 - - -
W 1 3 - - -
18.
E
NS
pik A842
herc A92
karo 72
tref AJ75
par: 130
3 by S
pik K5
herc 1086
karo A963
tref Q432
pik QJ9763
herc Q43
karo K
tref K98
13
9 11
7
pik 10
herc KJ75
karo QJ10854
tref 106
tref karo herc pik NT
N 1 4 2 - -
S 1 4 2 - -
E - - - 1 -
W - - - 1 -
19.
S
EW
pik J2
herc J10975
karo AQ9872
tref
par: 420
4 by S
pik Q
herc Q832
karo 1064
tref J6432
pik AK865
herc K6
karo 53
tref K1095
8
5 13
14
pik 109743
herc A4
karo KJ
tref AQ87
tref karo herc pik NT
N - 4 4 2 3
S - 4 4 2 3
E 1 - - - -
W 1 - - - -
20.
W
ALL
pik KJ643
herc 42
karo QJ105
tref A3
par: 110
1 by N
pik A5
herc J63
karo AK942
tref 1086
pik Q72
herc AQ75
karo 83
tref J975
11
12 9
8
pik 1098
herc K1098
karo 76
tref KQ42
tref karo herc pik NT
N - - - 2 -
S - - - 2 1
E 1 - 1 - -
W 1 - 1 - -
21.
N
NS
pik Q109
herc 75
karo 1065
tref AK952
par: 620
4 by N
pik 8432
herc 8432
karo 984
tref 87
pik J5
herc KJ6
karo AKQ72
tref J104
9
0 15
16
pik AK76
herc AQ109
karo J3
tref Q63
tref karo herc pik NT
N 5 1 4 4 2
S 5 1 4 4 2
E - - - - -
W - - - - -
22.
E
EW
pik 10976
herc QJ
karo AK754
tref 109
par: -100
3 by S
pik J3
herc A7653
karo 82
tref 7632
pik AQ
herc K1098
karo Q96
tref AQJ5
10
5 18
7
pik K8542
herc 42
karo J103
tref K84
tref karo herc pik NT
N - 2 - 2 -
S - 2 - 2 -
E 3 - 3 - 1
W 3 - 3 - -
23.
S
ALL
pik J52
herc Q9
karo Q1052
tref Q1082
par: -2210
7 by W
pik AK1073
herc A82
karo 93
tref K75
pik Q94
herc J10
karo AKJ64
tref AJ3
7
14 16
3
pik 86
herc K76543
karo 87
tref 964
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 5 7 3 7 6
W 5 7 3 7 6
24.
W
-
pik Q107
herc Q93
karo K73
tref KJ92
par: 420
4 by N
pik KJ
herc 654
karo AQJ942
tref A5
pik 9843
herc 108
karo 106
tref Q10764
11
15 2
12
pik A652
herc AKJ72
karo 85
tref 83
tref karo herc pik NT
N 1 - 4 2 2
S 1 - 4 2 2
E - 1 - - -
W - 1 - - -
25.
N
EW
pik 10
herc 1065
karo Q63
tref J87654
par: 920
6 by S
pik A984
herc 742
karo KJ985
tref 10
pik QJ752
herc Q9
karo 1074
tref K92
3
8 8
21
pik K63
herc AKJ83
karo A2
tref AQ3
tref karo herc pik NT
N 5 - 4 - 2
S 6 - 4 - 3
E - 1 - 2 -
W - 1 - 2 -
26.
E
ALL
pik 10854
herc K
karo K987
tref KQ72
par: -500
6 by S
pik Q763
herc 8752
karo AJ6
tref 93
pik AJ92
herc AQJ1096
karo 4
tref 104
11
7 12
10
pik K
herc 43
karo Q10532
tref AJ865
tref karo herc pik NT
N 3 4 - - -
S 3 4 - - -
E - - 5 5 2
W - - 5 5 2
27.
S
-
pik K
herc 4
karo KQJ853
tref AJ865
par: 400
5 by S
pik J74
herc AKJ9763
karo 42
tref 4
pik Q1065
herc 852
karo 1076
tref K32
14
9 5
12
pik A9832
herc Q10
karo A9
tref Q1097
tref karo herc pik NT
N 5 5 - 2 -
S 5 5 - 2 -
E - - 1 - -
W - - 1 - -