Četvrtak 18.07.2023.
1.
N
-
pik 10864
herc K52
karo 43
tref AJ84
par: 420
4 by N
pik A97
herc Q1043
karo 872
tref K75
pik 52
herc A976
karo AQ95
tref 932
8
9 10
13
pik KQJ3
herc J8
karo KJ106
tref Q106
tref karo herc pik NT
N 3 2 1 4 2
S 3 2 1 4 2
E - - - - -
W - - - - -
2.
E
NS
pik A102
herc A8543
karo 109732
tref
par: -430
3NT by E
pik KJ3
herc Q109
karo AK86
tref A106
pik 75
herc KJ72
karo Q5
tref QJ982
8
17 9
6
pik Q9864
herc 6
karo J4
tref K7543
tref karo herc pik NT
N - - - 1 -
S - - - 1 -
E 3 - 2 - 4
W 3 1 2 - 4
3.
S
EW
pik Q65
herc J95
karo KQJ92
tref 93
par: -660
3NT by W
pik K972
herc 82
karo 106
tref K10764
pik AJ3
herc AK7
karo A873
tref QJ8
9
6 19
6
pik 1084
herc Q10643
karo 54
tref A52
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 5 2 2 5 5
W 5 2 2 5 5
4.
W
ALL
pik QJ954
herc 1082
karo 5
tref AJ65
par: 650
4 by N
pik A62
herc AKQ765
karo 96
tref K10
pik 7
herc J43
karo KJ7432
tref 932
8
16 5
11
pik K1083
herc 9
karo AQ108
tref Q874
tref karo herc pik NT
N 3 - - 5 -
S 3 - - 5 -
E - 1 2 - 1
W - - 2 - 1
5.
N
NS
pik 85
herc KJ1075
karo 10
tref Q6542
par: -450
4 by E
pik K76
herc Q9
karo KQ9754
tref A9
pik AQJ942
herc 842
karo A32
tref K
6
14 14
6
pik 103
herc A63
karo J86
tref J10873
tref karo herc pik NT
N 2 - 2 - -
S 2 - 2 - -
E - 5 - 5 2
W - 5 - 5 2
6.
E
EW
pik A10
herc AKJ1096
karo 97
tref Q74
par: -620
4 by E
pik KJ972
herc Q742
karo 4
tref J52
pik Q54
herc 5
karo AQ108
tref AK983
14
7 15
4
pik 863
herc 83
karo KJ6532
tref 106
tref karo herc pik NT
N - 1 1 - -
S - 1 1 - -
E 5 - - 4 -
W 5 - - 4 -
7.
S
ALL
pik 96
herc 753
karo 109
tref AJ10743
par: -620
4 by W
pik QJ5
herc 864
karo KQ52
tref Q98
pik K3
herc AK1092
karo 8643
tref K6
5
10 13
12
pik A108742
herc QJ
karo AJ7
tref 52
tref karo herc pik NT
N 1 - - - -
S 1 - - - -
E - 3 4 - 3
W - 3 4 - 3
8.
W
-
pik KQ62
herc AJ32
karo 62
tref Q106
par: 430
3NT by N
pik A1053
herc 764
karo 1073
tref J94
pik 987
herc 105
karo AQ854
tref K73
12
5 9
14
pik J4
herc KQ98
karo KJ9
tref A852
tref karo herc pik NT
N 4 2 4 3 4
S 4 2 4 3 4
E - - - - -
W - - - - -
9.
N
EW
pik 7
herc A8
karo AKQJ10987
tref A7
par: 990
6NT by N
pik Q53
herc 962
karo 642
tref 8653
pik A84
herc 107543
karo 3
tref KJ102
18
2 8
12
pik KJ10962
herc KQJ
karo 5
tref Q94
tref karo herc pik NT
N 2 6 1 5 6
S 2 6 1 4 6
E - - - - -
W - - - - -
10.
E
ALL
pik 4
herc AKQ83
karo 9853
tref 1085
par: -140
1 by E
pik AK9852
herc 95
karo K107
tref A7
pik Q6
herc 1072
karo QJ42
tref KJ32
9
14 9
8
pik J1073
herc J64
karo A6
tref Q964
tref karo herc pik NT
N - - 1 - -
S - - 1 - -
E - 3 - 3 1
W - 3 - 3 1
11.
S
-
pik K842
herc J1098
karo J3
tref J52
par: -140
2 by W
pik Q7
herc 3
karo AQ7642
tref K963
pik J93
herc KQ7542
karo K
tref A104
6
11 13
10
pik A1065
herc A6
karo 10985
tref Q87
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 3 3 3 - 1
W 3 3 3 - 1
12.
W
NS
pik AJ64
herc A43
karo Q5
tref AK94
par: 2220
7NT by N
pik 852
herc 1086
karo 987
tref 7632
pik Q97
herc KQJ975
karo J106
tref Q
18
0 11
11
pik K103
herc 2
karo AK432
tref J1085
tref karo herc pik NT
N 7 7 2 7 7
S 7 7 2 7 7
E - - - - -
W - - - - -
13.
N
ALL
pik 54
herc A106
karo 10732
tref 8654
par: -140
1 by E
pik A82
herc KJ972
karo AQ
tref K109
pik J1063
herc 8
karo KJ964
tref Q73
4
17 7
12
pik KQ97
herc Q543
karo 85
tref AJ2
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 2 3 2 3 2
W 1 3 1 2 2
14.
E
-
pik KQ976
herc 987
karo AK6
tref K5
par: 140
3 by S
pik A32
herc Q42
karo 942
tref A973
pik 54
herc AKJ106
karo 873
tref Q86
15
10 10
5
pik J108
herc 53
karo QJ105
tref J1042
tref karo herc pik NT
N - 3 - 3 -
S - 3 - 3 -
E 1 - 2 - 1
W 1 - 2 - 1
15.
S
NS
pik AJ73
herc A96
karo AK10
tref A108
par: 600
3NT by S
pik K952
herc KQ843
karo 2
tref J94
pik 108
herc J7
karo Q8764
tref Q753
20
9 5
6
pik Q64
herc 1052
karo J953
tref K62
tref karo herc pik NT
N 1 2 2 3 3
S 1 2 2 2 3
E - - - - -
W - - - - -
16.
W
EW
pik J10862
herc A10943
karo 6
tref J10
par: -600
3NT by W
pik AQ9
herc K62
karo J987
tref 854
pik 53
herc QJ8
karo AK1052
tref AQ2
6
10 16
8
pik K74
herc 75
karo Q43
tref K9763
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 2 4 1 - 3
W 2 3 1 - 3
17.
N
-
pik 73
herc K532
karo 53
tref J10843
par: -100
4 by N
pik QJ5
herc J9
karo QJ64
tref K752
pik A10864
herc A4
karo K10982
tref 9
4
10 11
15
pik K92
herc Q10876
karo A7
tref AQ6
tref karo herc pik NT
N 3 - 3 - -
S 3 - 3 - -
E - 3 - 3 -
W - 3 - 3 -
18.
E
NS
pik K10972
herc 10
karo J
tref KJ10742
par: 620
4 by S
pik A853
herc QJ7
karo 1087
tref AQ5
pik QJ6
herc K64
karo 542
tref 9863
8
13 6
13
pik 4
herc A98532
karo AKQ963
tref
tref karo herc pik NT
N 2 4 4 2 2
S 2 4 4 2 2
E - - - - -
W - - - - -
19.
S
EW
pik 3
herc 7
karo K107654
tref Q7532
par: -660
4NT by W
pik A5
herc AQ10964
karo A
tref AJ84
pik KQ642
herc J83
karo QJ2
tref 109
5
19 9
7
pik J10987
herc K52
karo 983
tref K6
tref karo herc pik NT
N - 1 - - -
S - 1 - - -
E 3 - 5 4 5
W 3 - 5 4 5
20.
W
ALL
pik A10765
herc QJ864
karo AK
tref J
par: 110
2 by N
pik Q42
herc A1053
karo 832
tref K107
pik K3
herc K72
karo J105
tref A8532
15
9 11
5
pik J98
herc 9
karo Q9764
tref Q964
tref karo herc pik NT
N - 1 - 2 -
S - 1 - 2 -
E 1 - - - 1
W 1 - 1 - 1
21.
N
NS
pik AQ5
herc KQ865
karo A2
tref Q87
par: -130
3 by E
pik K86
herc A
karo K853
tref A9542
pik J943
herc 10974
karo Q9764
tref
17
14 3
6
pik 1072
herc J32
karo J10
tref KJ1063
tref karo herc pik NT
N 2 - 2 - 1
S 2 - 1 - 1
E - 4 - 2 -
W - 4 - 2 -
22.
E
EW
pik 42
herc A106
karo Q642
tref 7532
par: -1430
6 by E
pik 7
herc J9543
karo AKJ9
tref A96
pik AKQ10863
herc Q
karo 8
tref QJ108
6
13 14
7
pik J95
herc K872
karo 10753
tref K4
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 5 3 3 6 4
W 5 3 3 6 4
23.
S
ALL
pik KJ
herc Q64
karo Q742
tref QJ43
par: -630
3NT by W
pik 843
herc AK109
karo A1096
tref 102
pik A976
herc 3
karo K5
tref AK9765
11
11 14
4
pik Q1052
herc J8752
karo J83
tref 8
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 3 1 3 4
W 4 3 2 3 4
24.
W
-
pik AQJ76
herc QJ96
karo A86
tref 4
par: 400
3NT by N
pik K1092
herc K10754
karo
tref Q752
pik 83
herc 832
karo Q943
tref AKJ9
14
8 10
8
pik 54
herc A
karo KJ10752
tref 10863
tref karo herc pik NT
N - 5 - 3 3
S - 5 - 3 3
E 1 - 1 - -
W 1 - 1 - -
25.
N
EW
pik A9
herc A97432
karo 85
tref 953
par: -500
5 by N
pik 75
herc KJ6
karo A10432
tref KQ8
pik KQ862
herc
karo KJ976
tref J42
8
13 10
9
pik J1043
herc Q1085
karo Q
tref A1076
tref karo herc pik NT
N - - 2 - -
S - - 2 - -
E 1 5 - 3 -
W 1 5 - 4 -
26.
E
ALL
pik J1063
herc 973
karo 1054
tref J109
par: -660
3NT by E
pik K985
herc K104
karo KQ72
tref Q5
pik Q72
herc AQJ65
karo 3
tref AK62
2
13 16
9
pik A4
herc 82
karo AJ986
tref 8743
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 2 5 4 5
W 4 2 5 4 5
27.
S
-
pik K
herc KQ9
karo K985
tref QJ742
par: -100
4 by S
pik A65
herc J64
karo QJ4
tref 10953
pik Q10874
herc A1073
karo
tref AK86
14
8 13
5
pik J932
herc 852
karo A107632
tref
tref karo herc pik NT
N - 3 - - -
S - 3 - - -
E 2 - 3 3 1
W 2 - 2 3 1