Četvrtak 29.06.2023.
1.
N
-
pik 54
herc 97652
karo K10
tref K952
par: -90
1NT by E
pik KQ1082
herc 1043
karo 94
tref A104
pik 6
herc K8
karo AQ7653
tref 8763
6
9 9
16
pik AJ973
herc AQJ
karo J82
tref QJ
tref karo herc pik NT
N - - 1 - -
S - - 1 - -
E 1 1 - 1 1
W - 1 - 1 -
2.
E
NS
pik A9
herc QJ752
karo Q932
tref 85
par: 120
2NT by S
pik 5
herc A10863
karo 10765
tref A73
pik Q108742
herc K4
karo AJ8
tref 104
9
8 10
13
pik KJ63
herc 9
karo K4
tref KQJ962
tref karo herc pik NT
N 2 - - - 2
S 2 - - - 2
E - 1 1 1 -
W - 1 1 1 -
3.
S
EW
pik AK3
herc A4
karo AKJ1085
tref A4
par: 1520
7NT by S
pik QJ8752
herc K
karo Q3
tref 9732
pik 964
herc 8753
karo 9742
tref 108
23
8 0
9
pik 10
herc QJ10962
karo 6
tref KQJ65
tref karo herc pik NT
N 7 7 7 3 7
S 7 7 7 3 7
E - - - - -
W - - - - -
4.
W
ALL
pik AJ7
herc K92
karo Q764
tref J82
par: 110
2 by N
pik 83
herc Q10864
karo 1098
tref K106
pik 105
herc AJ3
karo A532
tref Q943
11
5 11
13
pik KQ9642
herc 75
karo KJ
tref A75
tref karo herc pik NT
N - - - 2 1
S - - - 2 1
E 1 - 2 - -
W 1 - 2 - -
5.
N
NS
pik K976
herc 2
karo KQ64
tref KQ63
par: 620
4 by N
pik A43
herc K865
karo J5
tref A752
pik Q108
herc 10974
karo 108
tref J1084
13
12 3
12
pik J52
herc AQJ3
karo A9732
tref 9
tref karo herc pik NT
N 2 4 2 4 3
S 2 4 2 4 3
E - - - - -
W - - - - -
6.
E
EW
pik A87
herc 32
karo AJ3
tref KQJ109
par: 130
4 by S
pik 93
herc KQ1085
karo 754
tref A62
pik Q542
herc A6
karo K109862
tref 5
15
9 9
7
pik KJ106
herc J974
karo Q
tref 8743
tref karo herc pik NT
N 4 - - 2 -
S 4 - - 2 -
E - 3 1 - -
W - 3 1 - -
7.
S
ALL
pik J102
herc KQ84
karo K2
tref 7632
par: 630
3NT by S
pik 985
herc A652
karo J984
tref Q9
pik K63
herc 1073
karo Q105
tref K1085
9
7 8
16
pik AQ74
herc J9
karo A763
tref AJ4
tref karo herc pik NT
N 4 3 4 4 4
S 4 3 4 4 4
E - - - - -
W - - - - -
8.
W
-
pik 83
herc 1093
karo K732
tref J953
par: -990
6NT by W
pik AKJ96
herc A872
karo QJ6
tref 10
pik Q1054
herc 54
karo A104
tref AKQ7
4
15 15
6
pik 72
herc KQJ6
karo 985
tref 8642
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 4 4 6 6
W 4 4 4 6 6
9.
N
EW
pik QJ109862
herc Q97
karo 8
tref 43
par: 450
4 by N
pik 74
herc 542
karo Q9763
tref J109
pik K5
herc KJ6
karo K2
tref KQ8752
5
3 15
17
pik A3
herc A1083
karo AJ1054
tref A6
tref karo herc pik NT
N - 1 3 5 -
S - 1 3 5 -
E - - - - 1
W - - - - -
10.
E
ALL
pik A653
herc A76
karo 8543
tref 109
par: -130
3 by E
pik J72
herc K8
karo A109
tref AKJ76
pik 94
herc Q53
karo KQJ62
tref 432
8
16 8
8
pik KQ108
herc J10942
karo 7
tref Q85
tref karo herc pik NT
N - - 2 2 -
S - - 2 2 -
E 3 4 - - 2
W 3 4 - - 2
11.
S
-
pik Q4
herc K8632
karo
tref K108642
par: -140
1 by W
pik 1095
herc Q7
karo 108542
tref J93
pik AK872
herc AJ109
karo 63
tref AQ
8
3 18
11
pik J63
herc 54
karo AKQJ97
tref 75
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E - 1 - 3 1
W 1 1 2 3 2
12.
W
NS
pik AKQJ732
herc 7
karo 108
tref 842
par: 500
5 by W
pik 10986
herc Q8
karo Q96542
tref 10
pik
herc A9543
karo J73
tref AQJ76
10
4 12
14
pik 54
herc KJ1062
karo AK
tref K953
tref karo herc pik NT
N - - - 3 4
S - - - 3 4
E - 2 - - -
W - 2 - - -
13.
N
ALL
pik 10984
herc AK8
karo 104
tref AK32
par: 620
4 by N
pik K72
herc 932
karo KJ3
tref 9854
pik Q
herc 10764
karo AQ9652
tref 106
14
7 8
11
pik AJ653
herc QJ5
karo 87
tref QJ7
tref karo herc pik NT
N 4 - 2 4 1
S 4 - 2 4 1
E - 1 - - -
W - 1 - - -
14.
E
-
pik A762
herc AJ83
karo 86
tref Q75
par: -140
3 by E
pik J10985
herc
karo K72
tref K10864
pik Q3
herc 9762
karo AQ943
tref AJ
11
7 13
9
pik K4
herc KQ1054
karo J105
tref 932
tref karo herc pik NT
N - - 2 - -
S - - 2 - -
E 4 4 - 3 -
W 4 4 - 3 -
15.
S
NS
pik Q4
herc K102
karo Q10842
tref K93
par: 110
3 by S
pik KJ9
herc Q864
karo AK7
tref 1064
pik A62
herc J753
karo 53
tref J852
10
13 6
11
pik 108753
herc A9
karo J96
tref AQ7
tref karo herc pik NT
N - 3 - 1 -
S - 3 - 1 -
E - - 1 - -
W - - 1 - -
16.
W
EW
pik 106
herc 986
karo Q92
tref AQ972
par: 420
4 by N
pik QJ5432
herc A5
karo 864
tref 84
pik 9
herc J43
karo AKJ1053
tref 1063
8
7 9
16
pik AK87
herc KQ1072
karo 7
tref KJ5
tref karo herc pik NT
N 4 - 4 - -
S 4 - 4 - -
E - 2 - - -
W - 2 - - -
17.
N
-
pik AQ109
herc 763
karo 64
tref KJ98
par: 420
4 by N
pik K8
herc 105
karo Q109
tref AQ6432
pik J72
herc QJ94
karo A852
tref 105
10
11 8
11
pik 6543
herc AK82
karo KJ73
tref 7
tref karo herc pik NT
N 2 1 2 4 2
S 2 1 2 4 2
E - - - - -
W - - - - -
18.
E
NS
pik 1053
herc K762
karo 643
tref A75
par: 80
1 by S
pik Q2
herc J85
karo J972
tref KJ109
pik KJ76
herc Q1094
karo A10
tref Q86
7
8 12
13
pik A984
herc A3
karo KQ85
tref 432
tref karo herc pik NT
N - 1 - 1 -
S - 1 - 1 -
E 1 - 1 - -
W 1 - 1 - -
19.
S
EW
pik K54
herc K94
karo J97
tref 10874
par: 130
1 by S
pik J10
herc AJ1032
karo K63
tref Q52
pik 8732
herc 765
karo 84
tref KJ96
7
11 4
18
pik AQ96
herc Q8
karo AQ1052
tref A3
tref karo herc pik NT
N 1 4 - 2 2
S 1 4 - 2 2
E - - - - -
W - - - - -
20.
W
ALL
pik 54
herc 64
karo K7652
tref Q986
par: -2220
7NT by W
pik AKJ10963
herc 9
karo Q3
tref A32
pik 8
herc AKQJ10
karo AJ109
tref 1054
5
14 15
6
pik Q72
herc 87532
karo 84
tref KJ7
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 5 7 7 7
W 4 5 7 7 7
21.
N
NS
pik 1085
herc 9865
karo K65
tref QJ6
par: -130
4 by E
pik 6
herc J
karo A10742
tref AK9532
pik A9742
herc Q7
karo J98
tref 874
6
12 7
15
pik KQJ3
herc AK10432
karo Q3
tref 10
tref karo herc pik NT
N - - 3 1 1
S - - 3 1 1
E 4 3 - - -
W 4 3 - - -
22.
E
EW
pik 76
herc 732
karo AKQ1054
tref 64
par: -650
5 by E
pik 109
herc J964
karo 9873
tref A53
pik AKQJ2
herc Q
karo 6
tref QJ10987
9
5 15
11
pik 8543
herc AK1085
karo J2
tref K2
tref karo herc pik NT
N - 2 1 - -
S - 2 1 - -
E 5 - - 5 -
W 5 - - 5 -
23.
S
ALL
pik K
herc 1086
karo AK74
tref QJ987
par: -90
1NT by W
pik A52
herc A743
karo 10953
tref K5
pik Q97
herc KQJ
karo 862
tref 10643
13
11 8
8
pik J108643
herc 952
karo QJ
tref A2
tref karo herc pik NT
N 1 - - 1 -
S 1 - - 1 -
E - - 1 - 1
W - - 1 - 1
24.
W
-
pik A762
herc 5
karo Q102
tref QJ832
par: -140
1 by W
pik KJ1085
herc A4
karo J965
tref A4
pik 43
herc K8732
karo K74
tref K76
9
13 9
9
pik Q9
herc QJ1096
karo A83
tref 1095
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E - 2 1 3 2
W - 2 1 3 2
25.
N
EW
pik 9
herc A92
karo 754
tref QJ7432
par: 140
1 by N
pik 732
herc J6
karo KQJ86
tref 1085
pik AQJ85
herc Q103
karo 102
tref K96
7
7 12
14
pik K1064
herc K8754
karo A93
tref A
tref karo herc pik NT
N 2 1 3 - 1
S 2 1 3 - 1
E - - - - -
W - - - - -
26.
E
ALL
pik A1087
herc Q8
karo 92
tref AQJ42
par: -620
4 by W
pik 93
herc K653
karo AK853
tref K3
pik KQJ65
herc AJ10
karo Q4
tref 1065
13
13 13
1
pik 42
herc 9742
karo J1076
tref 987
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 1 3 3 3 1
W 1 4 4 4 2
27.
S
-
pik J
herc KQ1093
karo 72
tref QJ1094
par: 110
2 by S
pik KQ
herc J64
karo K1085
tref AK65
pik 6542
herc A872
karo J9
tref 873
9
16 5
10
pik A109873
herc 5
karo AQ643
tref 2
tref karo herc pik NT
N 1 2 2 1 1
S 2 2 2 1 1
E - - - - -
W - - - - -