Četvrtak 25.05.2023.
1.
N
-
pik Q974
herc QJ643
karo Q5
tref J7
par: -1440
7 by E
pik K82
herc A97
karo A1062
tref KQ9
pik
herc K105
karo KJ843
tref A10854
8
16 11
5
pik AJ10653
herc 82
karo 97
tref 632
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 7 7 3 1 6
W 7 7 3 1 6
2.
E
NS
pik 9752
herc A94
karo A10
tref A1084
par: -400
3NT by E
pik QJ103
herc J
karo Q82
tref KQJ93
pik K8
herc KQ832
karo KJ76
tref 62
12
12 12
4
pik A64
herc 10765
karo 9543
tref 75
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 2 2 - 2 3
W 2 2 - 2 2
3.
S
EW
pik Q74
herc KQJ76
karo Q7
tref KJ3
par: 420
4 by S
pik AJ6
herc 42
karo 86432
tref 842
pik K1032
herc 1085
karo J105
tref Q96
14
5 6
15
pik 985
herc A93
karo AK9
tref A1075
tref karo herc pik NT
N 4 2 4 3 3
S 4 2 4 3 3
E - - - - -
W - - - - -
4.
W
ALL
pik 2
herc 9864
karo AQ953
tref K108
par: 650
4 by N
pik J64
herc 105
karo KJ10874
tref 76
pik AQ975
herc KJ3
karo 6
tref QJ42
9
5 13
13
pik K1083
herc AQ72
karo 2
tref A953
tref karo herc pik NT
N 4 3 5 1 3
S 3 3 5 1 3
E - - - - -
W - - - - -
5.
N
NS
pik A64
herc KQ103
karo 86
tref AQ32
par: 500
5 by E
pik J95
herc 94
karo KQJ75
tref 954
pik KQ10732
herc J652
karo A
tref 107
15
7 10
8
pik 8
herc A87
karo 109432
tref KJ86
tref karo herc pik NT
N 5 2 4 - 3
S 5 2 4 - 3
E - - - 2 -
W - - - 2 -
6.
E
EW
pik AKQ94
herc 10984
karo 53
tref Q10
par: 420
4 by S
pik J1076
herc J5
karo QJ92
tref J92
pik 8
herc K762
karo A84
tref A8543
11
6 11
12
pik 532
herc AQ3
karo K1076
tref K76
tref karo herc pik NT
N - 2 3 4 3
S - 2 3 4 3
E - - - - -
W 1 - - - -
7.
S
ALL
pik AQ42
herc
karo K4
tref QJ109642
par: 140
3 by S
pik 7
herc KQ8752
karo 753
tref A53
pik J1086
herc 10
karo AJ10982
tref K8
12
9 9
10
pik K953
herc AJ9643
karo Q6
tref 7
tref karo herc pik NT
N 3 - - 3 -
S 3 - - 3 -
E - 3 - - 1
W - 3 - - 1
8.
W
-
pik Q8
herc K7
karo A953
tref KQ1065
par: 460
3NT by N
pik KJ732
herc A963
karo 107
tref J7
pik 1054
herc Q8542
karo J64
tref 32
14
9 3
14
pik A96
herc J10
karo KQ82
tref A984
tref karo herc pik NT
N 5 5 1 1 5
S 5 5 1 1 5
E - - - - -
W - - - - -
9.
N
EW
pik 9543
herc J76
karo 82
tref 9843
par: -1440
6NT by E
pik K7
herc K92
karo A975
tref KQ65
pik AQ862
herc 103
karo KQJ63
tref A
1
15 16
8
pik J10
herc AQ854
karo 104
tref J1072
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 3 6 3 5 6
W 3 6 3 5 6
10.
E
ALL
pik AKQ3
herc KJ
karo 1086
tref Q543
par: 620
4 by S
pik 42
herc 876
karo QJ92
tref KJ86
pik J65
herc AQ532
karo 75
tref 1092
15
7 7
11
pik 10987
herc 1094
karo AK43
tref A7
tref karo herc pik NT
N 2 2 1 4 2
S 2 2 1 4 2
E - - - - -
W - - - - -
11.
S
-
pik 864
herc K2
karo A975
tref QJ107
par: -300
4 by S
pik KJ
herc QJ10
karo K8643
tref A53
pik AQ932
herc 643
karo J102
tref K6
10
14 10
6
pik 1075
herc A9875
karo Q
tref 9842
tref karo herc pik NT
N 2 - - - -
S 2 - - - -
E - 3 - 1 3
W - 3 - 1 3
12.
W
NS
pik J654
herc AJ103
karo 72
tref Q108
par: -90
1NT by W
pik AKQ72
herc Q65
karo A4
tref AK5
pik 103
herc 942
karo J10953
tref J63
8
22 2
8
pik 98
herc K87
karo KQ86
tref 9742
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E - 1 - 1 1
W - 1 1 1 1
13.
N
ALL
pik 9865
herc 83
karo Q96
tref AKQ5
par: -1430
6 by E
pik AK2
herc K9542
karo AKJ5
tref J
pik 1074
herc AQ1076
karo 32
tref 832
11
19 6
4
pik QJ3
herc J
karo 10874
tref 109764
tref karo herc pik NT
N 1 - - - -
S 1 - - - -
E - 2 6 2 2
W - 2 6 2 2
14.
E
-
pik 852
herc K874
karo 953
tref Q102
par: -420
4 by E
pik 7643
herc A1095
karo AK7
tref A3
pik KQ109
herc 32
karo 10
tref J98765
5
15 6
14
pik AJ
herc QJ6
karo QJ8642
tref K4
tref karo herc pik NT
N - 2 - - -
S - 2 - - -
E 4 - 1 4 1
W 4 - 1 4 1
15.
S
NS
pik Q96
herc Q109
karo 83
tref J9863
par: -430
3NT by W
pik J4
herc 8732
karo A1052
tref AK4
pik AK852
herc AJ4
karo J76
tref Q10
5
12 15
8
pik 1073
herc K65
karo KQ94
tref 752
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 2 4 4 4 4
W 2 4 4 4 4
16.
W
EW
pik AJ952
herc 92
karo J84
tref AK6
par: 460
3NT by N
pik 103
herc 108653
karo K62
tref 1072
pik 6
herc AQ7
karo 10975
tref J8543
13
3 7
17
pik KQ874
herc KJ4
karo AQ3
tref Q9
tref karo herc pik NT
N 2 4 3 5 5
S 2 4 3 5 5
E - - - - -
W - - - - -
17.
N
-
pik KQ108763
herc 92
karo 74
tref 95
par: 980
6 by N
pik 954
herc 654
karo A65
tref 8743
pik J2
herc 107
karo J10983
tref Q1062
5
4 4
27
pik A
herc AKQJ83
karo KQ2
tref AKJ
tref karo herc pik NT
N 3 2 6 6 5
S 3 2 6 6 5
E - - - - -
W - - - - -
18.
E
NS
pik 10543
herc J2
karo 10652
tref A98
par: 100
3 by E
pik A762
herc 75
karo AKQ4
tref Q32
pik Q
herc KQ10863
karo J98
tref 1065
5
15 8
12
pik KJ98
herc A94
karo 73
tref KJ74
tref karo herc pik NT
N - - - 2 -
S - - - 2 -
E - 1 2 - -
W - 1 3 - -
19.
S
EW
pik AKQ984
herc AJ76
karo
tref A108
par: 1520
7NT by S
pik J62
herc 1093
karo J98
tref QJ95
pik 753
herc 5
karo K765432
tref 32
18
5 3
14
pik 10
herc KQ842
karo AQ10
tref K764
tref karo herc pik NT
N 5 2 7 7 7
S 5 2 7 7 7
E - - - - -
W - - - - -
20.
W
ALL
pik 1042
herc Q432
karo 10
tref A9864
par: -660
3NT by W
pik AQ5
herc A108
karo J3
tref KQ753
pik K976
herc K96
karo AK98
tref J10
6
16 14
4
pik J83
herc J75
karo Q76542
tref 2
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 5 4 3 4 5
W 5 4 3 4 5
21.
N
NS
pik Q964
herc KQ43
karo A
tref KJ75
par: -140
3 by E
pik J
herc J8
karo QJ98754
tref 986
pik AK8
herc A10965
karo 103
tref AQ4
15
5 17
3
pik 107532
herc 72
karo K62
tref 1032
tref karo herc pik NT
N - - - 2 1
S - - - 2 -
E 1 4 3 - -
W 1 4 3 - -
22.
E
EW
pik QJ763
herc K52
karo 9
tref AK74
par: -110
3 by E
pik AK95
herc A1064
karo 64
tref Q105
pik 82
herc 3
karo AKJ875
tref J632
13
13 9
5
pik 104
herc QJ987
karo Q1032
tref 98
tref karo herc pik NT
N - - 1 1 -
S - - 1 1 -
E 1 3 - - 1
W 2 3 - - 1
23.
S
ALL
pik 9864
herc Q32
karo Q10872
tref 8
par: 140
3 by S
pik 75
herc A65
karo 96
tref KQJ762
pik AQ3
herc K98
karo J5
tref A9543
4
10 14
12
pik KJ102
herc J1074
karo AK43
tref 10
tref karo herc pik NT
N - 3 1 3 -
S - 3 1 3 -
E 3 - - - 2
W 3 - - - 2
24.
W
-
pik AK96
herc Q10984
karo K2
tref Q8
par: -130
3 by W
pik Q4
herc 72
karo AJ1054
tref J954
pik 52
herc AKJ6
karo 98
tref AK1072
14
8 15
3
pik J10873
herc 53
karo Q763
tref 63
tref karo herc pik NT
N - - - 1 -
S - - - 1 -
E 4 3 1 - 2
W 4 3 1 - 2
25.
N
EW
pik Q10
herc AKJ9
karo A63
tref AQ109
par: 1520
7NT by N
pik 9
herc 8654
karo K8
tref J87642
pik 42
herc Q732
karo J109542
tref 5
20
4 3
13
pik AKJ87653
herc 10
karo Q7
tref K3
tref karo herc pik NT
N 4 2 5 7 7
S 4 2 5 7 7
E - - - - -
W - - - - -
26.
E
ALL
pik A2
herc A96
karo Q105
tref AJ874
par: 1430
6 by S
pik 10875
herc K87
karo AJ84
tref Q9
pik J943
herc 42
karo K9763
tref 103
15
10 4
11
pik KQ6
herc QJ1053
karo 2
tref K652
tref karo herc pik NT
N 6 2 6 2 5
S 6 2 6 2 5
E - - - - -
W - - - - -