Ponedjeljak 27.03.2023.
1.
N
-
pik K1043
herc K
karo J74
tref AQ753
par: -130
4 by E
pik AJ85
herc J1072
karo KQ108
tref 2
pik
herc A983
karo A9652
tref J1064
13
11 9
7
pik Q9762
herc Q654
karo 3
tref K98
tref karo herc pik NT
N 2 - - 2 -
S 2 - - 2 -
E - 4 3 - 1
W - 4 3 - 1
2.
E
NS
pik AQ10953
herc J
karo 974
tref 983
par: 100
4 by E
pik K4
herc A108763
karo 62
tref KQ5
pik 8762
herc KQ95
karo J3
tref A102
7
12 10
11
pik J
herc 42
karo AKQ1085
tref J764
tref karo herc pik NT
N 2 3 - 3 -
S 2 3 - 3 -
E - - 3 - -
W - - 3 - -
3.
S
EW
pik 102
herc A7432
karo J872
tref Q5
par: 130
4 by S
pik KQ865
herc KQJ8
karo 4
tref 1074
pik AJ974
herc 95
karo 10
tref A8632
7
11 9
13
pik 3
herc 106
karo AKQ9653
tref KJ9
tref karo herc pik NT
N - 4 1 - 1
S - 4 1 - 1
E 3 - - 3 -
W 3 - - 3 -
4.
W
ALL
pik 5
herc 943
karo KQ76
tref K9654
par: -1430
6 by W
pik AQ7642
herc KJ
karo J985
tref 2
pik K109
herc A852
karo A32
tref A103
8
11 15
6
pik J83
herc Q1076
karo 104
tref QJ87
tref karo herc pik NT
N 1 - - - -
S 1 - - - -
E - 4 3 6 5
W - 4 3 6 5
5.
N
NS
pik AJ93
herc A53
karo KQJ64
tref A
par: 650
4 by N
pik KQ64
herc J10
karo 10753
tref QJ4
pik 1087
herc 84
karo A92
tref K10962
19
9 7
5
pik 52
herc KQ9762
karo 8
tref 8753
tref karo herc pik NT
N 1 4 5 2 2
S 1 4 5 2 2
E - - - - -
W - - - - -
6.
E
EW
pik J876
herc AJ1065
karo 7
tref 654
par: -600
3NT by E
pik AQ109
herc Q987
karo 43
tref Q103
pik K2
herc K3
karo KQ952
tref AJ92
6
10 16
8
pik 543
herc 42
karo AJ1086
tref K87
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 3 2 1 2 3
W 3 2 1 2 3
7.
S
ALL
pik A87
herc 7
karo Q652
tref 106532
par: -660
3NT by W
pik J106
herc AKQ94
karo KJ9
tref J4
pik Q43
herc 853
karo A1073
tref AK9
6
15 13
6
pik K952
herc J1062
karo 84
tref Q87
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 2 5 5 3 5
W 2 5 5 3 5
8.
W
-
pik K
herc 73
karo Q10642
tref KQJ109
par: -450
4 by E
pik AQ72
herc 10982
karo J3
tref A83
pik J108543
herc KJ5
karo AK85
tref
11
11 12
6
pik 96
herc AQ64
karo 97
tref 76542
tref karo herc pik NT
N 2 - - - -
S 2 - - - -
E - 1 4 5 3
W - 1 4 4 3
9.
N
EW
pik KJ543
herc 4
karo J97
tref A654
par: -500
5 by N
pik Q102
herc KJ975
karo A8
tref KJ7
pik A87
herc A10862
karo 653
tref 93
9
14 8
9
pik 96
herc Q3
karo KQ1042
tref Q1082
tref karo herc pik NT
N 2 2 - - -
S 2 2 - - -
E - - 4 - 2
W - - 4 1 2
10.
E
ALL
pik 8
herc Q963
karo AQ103
tref AK42
par: -110
2 by E
pik 53
herc K752
karo 94
tref QJ987
pik AKQ107
herc A108
karo K75
tref 63
15
6 16
3
pik J9642
herc J4
karo J862
tref 105
tref karo herc pik NT
N - 2 - - -
S - 1 - - -
E 2 - 1 2 1
W 2 - 1 2 1
11.
S
-
pik 1042
herc J87
karo Q4
tref Q9632
par: -130
3 by W
pik Q976
herc A105
karo KJ953
tref 4
pik A5
herc Q643
karo A10762
tref 85
5
10 10
15
pik KJ83
herc K92
karo 8
tref AKJ107
tref karo herc pik NT
N 2 - - - -
S 2 - - - -
E - 4 2 1 1
W - 4 2 1 1
12.
W
NS
pik KQJ75
herc A962
karo Q10
tref 64
par: -110
3 by W
pik 943
herc J3
karo KJ98754
tref 10
pik A62
herc K87
karo 63
tref AKJ83
12
5 15
8
pik 108
herc Q1054
karo A2
tref Q9752
tref karo herc pik NT
N 1 - 2 2 1
S 1 - 2 1 1
E - 3 - - -
W - 3 - - -
13.
N
ALL
pik AJ6543
herc J865
karo K2
tref Q
par: 2220
7NT by N
pik K2
herc 973
karo 76
tref J108752
pik 87
herc Q1042
karo QJ53
tref 943
11
4 5
20
pik Q109
herc AK
karo A10984
tref AK6
tref karo herc pik NT
N 3 6 5 7 7
S 3 6 5 7 7
E - - - - -
W - - - - -
14.
E
-
pik A862
herc 3
karo 7653
tref J942
par: -450
5 by E
pik Q10
herc AQ654
karo KQ104
tref Q8
pik KJ
herc J1092
karo AJ98
tref K107
5
15 13
7
pik 97543
herc K87
karo 2
tref A653
tref karo herc pik NT
N 1 - - 2 -
S 1 - - 2 -
E - 5 5 - 4
W - 5 5 - 4
15.
S
NS
pik 97642
herc KQ10843
karo J
tref 3
par: 500
5 by W
pik K5
herc J7
karo Q754
tref AQJ105
pik A10
herc 65
karo 9863
tref K9764
6
13 7
14
pik QJ83
herc A92
karo AK102
tref 82
tref karo herc pik NT
N - - 4 4 -
S - - 4 4 -
E 2 2 - - -
W 2 2 - - -
16.
W
EW
pik QJ1062
herc QJ82
karo 10983
tref
par: -130
4 by W
pik K4
herc K76
karo KQ2
tref QJ732
pik 983
herc A1095
karo 4
tref K9854
6
14 7
13
pik A75
herc 43
karo AJ765
tref A106
tref karo herc pik NT
N - 2 - 2 -
S - 2 - 2 -
E 4 - 2 - 1
W 4 - 2 - 1
17.
N
-
pik K2
herc 10876
karo 1095
tref QJ103
par: -990
6NT by E
pik AJ643
herc AQ9
karo J82
tref K8
pik Q95
herc K32
karo AKQ73
tref A6
6
15 18
1
pik 1087
herc J54
karo 64
tref 97542
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 2 6 4 6 6
W 2 6 4 6 6
18.
E
NS
pik 82
herc Q10862
karo Q6
tref Q1063
par: 100
3NT by W
pik AJ3
herc J3
karo J752
tref AJ72
pik 94
herc AK975
karo 83
tref K984
6
12 10
12
pik KQ10765
herc 4
karo AK1094
tref 5
tref karo herc pik NT
N - 1 - 3 -
S - 1 - 3 -
E 3 - 2 - 1
W 3 - 2 - 2
19.
S
EW
pik 965
herc AJ10983
karo J4
tref AJ
par: -500
5 by N
pik J10
herc K
karo AQ97
tref K98432
pik A7432
herc Q52
karo 108632
tref
11
13 6
10
pik KQ8
herc 764
karo K5
tref Q10765
tref karo herc pik NT
N - - 2 - -
S - - 1 - -
E 1 5 - 4 1
W 1 5 - 4 1
20.
W
ALL
pik J9654
herc 9
karo K105
tref Q763
par: -90
1NT by W
pik K8
herc 7532
karo Q94
tref K1092
pik AQ1073
herc QJ10
karo A72
tref J8
6
8 14
12
pik 2
herc AK864
karo J863
tref A54
tref karo herc pik NT
N 1 1 1 - -
S 1 1 1 - -
E - - - 1 1
W - - - 1 1
21.
N
NS
pik AJ84
herc 1085
karo KQ1054
tref 3
par: -400
3NT by W
pik 5
herc KJ72
karo AJ76
tref Q1064
pik K932
herc Q
karo 93
tref AKJ982
10
11 13
6
pik Q1076
herc A9643
karo 82
tref 75
tref karo herc pik NT
N - - 1 1 -
S - - 1 1 -
E 4 - - - 2
W 4 1 - - 3
22.
E
EW
pik AQ862
herc Q8
karo 10
tref K10842
par: 400
3NT by S
pik 109754
herc 7
karo QJ763
tref A6
pik KJ3
herc 10965432
karo A
tref Q5
11
7 10
12
pik
herc AKJ
karo K98542
tref J973
tref karo herc pik NT
N 3 2 - - 3
S 3 2 - - 3
E - - 1 - -
W - - 1 - -
23.
S
ALL
pik A6
herc 8
karo A7654
tref J9642
par: 130
4 by S
pik Q5
herc AKQ94
karo QJ2
tref A73
pik K8432
herc 7532
karo 1083
tref 8
9
18 3
10
pik J1097
herc J106
karo K9
tref KQ105
tref karo herc pik NT
N 4 1 - - -
S 4 1 - - -
E - - 3 1 -
W - - 3 1 -
24.
W
-
pik J108
herc 1075
karo A5
tref AK987
par: 100
2 by W
pik Q65
herc J2
karo 10964
tref Q1054
pik AK92
herc A963
karo QJ7
tref J3
12
5 15
8
pik 743
herc KQ84
karo K832
tref 62
tref karo herc pik NT
N 1 - 2 - -
S 1 - 2 - -
E - 1 - 1 1
W - 1 - 1 1
25.
N
EW
pik J975
herc 65
karo Q873
tref J74
par: -2220
7NT by E
pik AK
herc A42
karo A9
tref KQ10853
pik 1086432
herc KQ
karo KJ104
tref A
4
20 13
3
pik Q
herc J109873
karo 652
tref 962
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 7 6 4 6 7
W 7 6 4 6 7
26.
E
ALL
pik AQ10743
herc 3
karo J1073
tref 62
par: -600
3NT by E
pik 852
herc AJ985
karo 954
tref K7
pik KJ96
herc 7
karo A8
tref AQ10985
7
8 14
11
pik
herc KQ10642
karo KQ62
tref J43
tref karo herc pik NT
N - 1 - - -
S - 1 - - -
E 3 - 2 2 3
W 3 - - 2 3
27.
S
-
pik K10765
herc 98
karo AQ2
tref A85
par: 140
3 by S
pik 9
herc QJ542
karo 1086
tref Q1032
pik AJ3
herc A1063
karo J93
tref K74
13
5 13
9
pik Q842
herc K7
karo K754
tref J96
tref karo herc pik NT
N - 2 - 3 2
S - 2 - 3 2
E - - 2 - -
W - - 2 - -