Četvrtak 16.02.2023.
1.
N
-
pik 76
herc KQ54
karo KQJ3
tref KQ10
par: 110
3 by N
pik KQ32
herc 763
karo 1094
tref AJ2
pik AJ95
herc A109
karo 62
tref 9653
16
10 9
5
pik 1084
herc J82
karo A875
tref 874
tref karo herc pik NT
N - 3 2 - 1
S - 3 2 - 1
E 1 - - 1 -
W 1 - - 1 -
2.
E
NS
pik 8542
herc 74
karo J1094
tref Q52
par: -130
3 by E
pik 9
herc AJ8
karo A876
tref AKJ94
pik KJ10
herc K953
karo 32
tref 10873
3
17 7
13
pik AQ763
herc Q1062
karo KQ5
tref 6
tref karo herc pik NT
N - - - 2 -
S - - - 2 -
E 4 1 2 - 1
W 4 1 2 - 1
3.
S
EW
pik 7643
herc KQ7
karo 1063
tref A54
par: 110
1 by S
pik J2
herc J653
karo J8542
tref K9
pik KQ9
herc A82
karo Q9
tref J10632
9
6 12
13
pik A1085
herc 1094
karo AK7
tref Q87
tref karo herc pik NT
N 1 - - 2 1
S 1 - - 2 1
E - 1 - - -
W - 1 - - -
4.
W
ALL
pik AJ54
herc 72
karo Q954
tref 742
par: 110
2 by N
pik Q10
herc Q5
karo KJ832
tref A1095
pik 832
herc AJ1063
karo 1076
tref KQ
7
12 10
11
pik K976
herc K984
karo A
tref J863
tref karo herc pik NT
N 1 - - 2 -
S 1 - - 2 -
E - 2 1 - 1
W - 2 1 - 1
5.
N
NS
pik J932
herc A87
karo KQ
tref A853
par: 130
4 by N
pik Q1074
herc K5
karo 104
tref K10976
pik AK85
herc Q643
karo J76
tref J2
14
8 11
7
pik 6
herc J1092
karo A98532
tref Q4
tref karo herc pik NT
N - 4 2 - -
S - 4 2 - -
E 1 - - 2 1
W 1 - - 2 2
6.
E
EW
pik AQ872
herc K843
karo 9
tref A92
par: 140
1 by S
pik J3
herc J97
karo QJ54
tref Q653
pik K1096
herc A1052
karo 873
tref 84
13
7 7
13
pik 54
herc Q6
karo AK1062
tref KJ107
tref karo herc pik NT
N 3 3 2 3 2
S 3 3 2 3 2
E - - - - -
W - - - - -
7.
S
ALL
pik A105
herc A853
karo K53
tref 754
par: -630
3NT by W
pik Q92
herc K10
karo AQ2
tref KJ1082
pik KJ7
herc Q764
karo 986
tref AQ3
11
15 12
2
pik 8643
herc J92
karo J1074
tref 96
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 2 3 3 4
W 4 2 3 3 4
8.
W
-
pik KJ976
herc A93
karo A
tref AJ95
par: 460
3NT by N
pik A10
herc K76
karo 1087
tref 108732
pik Q852
herc QJ105
karo 654
tref 64
17
7 5
11
pik 43
herc 842
karo KQJ932
tref KQ
tref karo herc pik NT
N 3 5 2 4 5
S 3 5 2 4 5
E - - - - -
W - - - - -
9.
N
EW
pik J9
herc J106
karo A10965
tref 1092
par: 140
2 by N
pik 10
herc 5432
karo KQ74
tref AKQ8
pik 8762
herc KQ8
karo J832
tref 75
6
14 6
14
pik AKQ543
herc A97
karo
tref J643
tref karo herc pik NT
N 2 - - 3 2
S 2 - - 3 2
E - 2 - - -
W - 2 - - -
10.
E
ALL
pik 97
herc AQJ3
karo Q76
tref K854
par: 140
2 by N
pik 8642
herc 1084
karo K98
tref QJ2
pik A3
herc K972
karo A542
tref 1073
12
6 11
11
pik KQJ105
herc 65
karo J103
tref A96
tref karo herc pik NT
N 2 - 1 3 2
S 2 - 1 2 2
E - - - - -
W - - - - -
11.
S
-
pik A943
herc 1083
karo J92
tref J52
par: -100
3 by S
pik Q10
herc 94
karo KQ83
tref K10874
pik J8652
herc 76
karo A1076
tref AQ
6
10 11
13
pik K7
herc AKQJ52
karo 54
tref 963
tref karo herc pik NT
N - - 2 - -
S - - 2 - -
E 3 3 - 2 -
W 3 3 - 2 -
12.
W
NS
pik AK75
herc 86
karo 10542
tref AQ4
par: 500
5 by W
pik 84
herc KQ107532
karo Q9
tref 93
pik 32
herc J94
karo KJ863
tref KJ2
13
7 9
11
pik QJ1096
herc A
karo A7
tref 108765
tref karo herc pik NT
N 4 1 - 4 2
S 4 1 - 4 2
E - - 2 - -
W - - 2 - -
13.
N
ALL
pik K9
herc K52
karo 8743
tref KJ85
par: 620
4 by N
pik J64
herc A743
karo Q109
tref A103
pik 1083
herc J96
karo KJ52
tref 962
10
11 5
14
pik AQ752
herc Q108
karo A6
tref Q74
tref karo herc pik NT
N 4 2 3 4 2
S 4 2 3 4 2
E - - - - -
W - - - - -
14.
E
-
pik 964
herc A743
karo 10764
tref 54
par: -450
4 by E
pik AQ
herc KQ865
karo AQJ8
tref J6
pik 1073
herc 1092
karo 92
tref A9832
4
19 4
13
pik KJ852
herc J
karo K53
tref KQ107
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - 1 -
E 3 3 5 - 4
W 3 3 5 - 4
15.
S
NS
pik Q5
herc K53
karo AQ953
tref K63
par: 660
4NT by S
pik 9
herc AQJ972
karo K108742
tref
pik 1073
herc 64
karo 6
tref A1098752
14
10 4
12
pik AKJ8642
herc 108
karo J
tref QJ4
tref karo herc pik NT
N 2 - - 4 5
S 2 1 - 5 5
E - - 1 - -
W - - 1 - -
16.
W
EW
pik A97
herc A85
karo 95
tref Q5432
par: -140
1 by W
pik 82
herc QJ10
karo AKJ6
tref K1097
pik QJ1054
herc K432
karo Q103
tref J
10
14 9
7
pik K63
herc 976
karo 8742
tref A86
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E - 3 3 2 2
W - 3 3 2 2
17.
N
-
pik K742
herc Q87
karo 97
tref 9532
par: -120
1NT by E
pik AQJ10
herc KJ96
karo 8
tref KQ64
pik 983
herc A54
karo Q10632
tref 87
5
16 6
13
pik 65
herc 1032
karo AKJ54
tref AJ10
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 1 1 2 2 2
W 1 1 2 2 2
18.
E
NS
pik AK4
herc 95
karo AQ10872
tref 54
par: -420
4 by E
pik 108
herc AKQ107
karo 6
tref KJ972
pik J2
herc 843
karo KJ954
tref AQ8
13
13 11
3
pik Q97653
herc J62
karo 3
tref 1063
tref karo herc pik NT
N - - - 2 -
S - - - 2 -
E 4 1 4 - -
W 4 1 4 - -
19.
S
EW
pik J852
herc Q4
karo AQ643
tref K4
par: -140
3 by W
pik AKQ3
herc A987
karo 8
tref J1083
pik 7
herc KJ1052
karo 752
tref 9652
12
14 4
10
pik 10964
herc 63
karo KJ109
tref AQ7
tref karo herc pik NT
N - 1 - 1 -
S - 1 - 1 -
E 3 - 3 - -
W 3 - 3 - -
20.
W
ALL
pik KQJ3
herc K1096
karo Q82
tref K3
par: 650
4 by N
pik 86
herc A72
karo A10963
tref Q54
pik 1042
herc 843
karo J74
tref J872
14
10 2
14
pik A975
herc QJ5
karo K5
tref A1096
tref karo herc pik NT
N 3 2 4 5 2
S 3 2 4 5 4
E - - - - -
W - - - - -
21.
N
NS
pik 2
herc A1043
karo KQJ
tref AK953
par: 120
1NT by N
pik K8654
herc K76
karo 1072
tref 104
pik AJ3
herc QJ2
karo A954
tref 762
17
6 12
5
pik Q1097
herc 985
karo 863
tref QJ8
tref karo herc pik NT
N 3 1 2 - 2
S 3 1 2 - 2
E - - - - -
W - - - - -
22.
E
EW
pik A10854
herc 83
karo KJ74
tref 97
par: -100
3 by S
pik 62
herc KQ65
karo 632
tref A1085
pik Q9
herc AJ1092
karo Q105
tref KJ4
8
9 13
10
pik KJ73
herc 74
karo A98
tref Q632
tref karo herc pik NT
N - 2 - 2 -
S - 2 - 2 -
E 2 - 3 - -
W 2 - 3 - -
23.
S
ALL
pik AK1087
herc 654
karo Q865
tref 5
par: 620
4 by S
pik QJ
herc J972
karo 107
tref J10642
pik 932
herc K1083
karo AK
tref A873
9
5 14
12
pik 654
herc AQ
karo J9432
tref KQ9
tref karo herc pik NT
N - 4 - 4 2
S - 4 - 4 2
E 1 - 1 - -
W 1 - 1 - -
24.
W
-
pik J972
herc A952
karo J2
tref KJ10
par: 980
6 by N
pik KQ
herc 1087
karo Q96
tref 98652
pik 865
herc KQJ64
karo 74
tref 743
10
7 6
17
pik A1043
herc 3
karo AK10853
tref AQ
tref karo herc pik NT
N 2 5 2 6 3
S 2 5 2 6 3
E - - - - -
W - - - - -
25.
N
EW
pik Q62
herc AQ643
karo 742
tref J2
par: 450
5 by N
pik J743
herc 1092
karo J98
tref KQ9
pik AK10985
herc K
karo Q6
tref 10873
9
7 12
12
pik
herc J875
karo AK1053
tref A654
tref karo herc pik NT
N - 5 5 - 2
S - 5 5 - 1
E - - - 3 -
W - - - 3 -
26.
E
ALL
pik KQ109
herc K8762
karo 4
tref 1065
par: 140
3 by S
pik 87654
herc Q3
karo A1092
tref AQ
pik 2
herc 1054
karo QJ65
tref KJ983
8
12 7
13
pik AJ3
herc AJ9
karo K873
tref 742
tref karo herc pik NT
N - - 3 1 -
S - - 3 1 -
E 3 3 - - -
W 3 3 - - -
27.
S
-
pik 82
herc J1073
karo 9
tref QJ8764
par: 300
4NT by E
pik Q4
herc A9
karo AKJ75
tref K952
pik 109653
herc Q8
karo 8432
tref 103
4
17 2
17
pik AKJ7
herc K6542
karo Q106
tref A
tref karo herc pik NT
N 2 - 4 - -
S 3 - 4 - -
E - 3 - - 2
W - 2 - - -