Ponedjeljak 09.01.2023.
1.
N
-
pik J842
herc K864
karo Q7
tref K108
par: 110
2 by N
pik 763
herc A7
karo KJ105
tref J432
pik KQ9
herc QJ32
karo 98
tref Q765
9
9 10
12
pik A105
herc 1095
karo A6432
tref A9
tref karo herc pik NT
N - 2 2 2 1
S - 2 2 2 1
E 1 - - - -
W 1 - - - -
2.
E
NS
pik AJ10954
herc 8
karo 1094
tref Q109
par: 630
3NT by S
pik 862
herc J1076
karo 76
tref J652
pik Q73
herc K954
karo Q5
tref AK74
7
2 14
17
pik K
herc AQ32
karo AKJ832
tref 83
tref karo herc pik NT
N 1 5 2 4 4
S 1 5 2 4 4
E - - - - -
W - - - - -
3.
S
EW
pik Q10
herc 64
karo Q1096
tref K8542
par: -120
2NT by W
pik J95
herc QJ8
karo A85
tref A973
pik A763
herc K32
karo K72
tref QJ6
7
12 13
8
pik K842
herc A10975
karo J43
tref 10
tref karo herc pik NT
N - - 1 - -
S - - 1 - -
E 1 - - 1 2
W 1 1 - 1 2
4.
W
ALL
pik K652
herc 987
karo AJ73
tref K2
par: 110
2 by N
pik 107
herc AKJ42
karo K105
tref QJ10
pik QJ843
herc Q105
karo Q9
tref 943
11
14 7
8
pik A9
herc 63
karo 8642
tref A8765
tref karo herc pik NT
N 2 3 - - -
S 2 3 - - -
E - - 1 1 -
W - - 1 1 -
5.
N
NS
pik AKJ874
herc 109
karo K83
tref 53
par: 500
5 by E
pik Q32
herc AKQJ4
karo AQ2
tref Q8
pik 65
herc 5
karo J10964
tref 109762
11
20 1
8
pik 109
herc 87632
karo 75
tref AKJ4
tref karo herc pik NT
N - - 1 4 2
S - - 1 4 2
E - 2 - - -
W - 2 - - -
6.
E
EW
pik 762
herc KQ32
karo K3
tref 9752
par: -600
3NT by E
pik KQ54
herc 85
karo A2
tref AJ1043
pik 1098
herc AJ106
karo 10986
tref Q8
8
14 7
11
pik AJ3
herc 974
karo QJ754
tref K6
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 3 1 2 3 3
W 3 1 2 3 3
7.
S
ALL
pik J74
herc Q6532
karo Q864
tref 8
par: -630
3NT by W
pik 52
herc AKJ9
karo A10
tref K9764
pik AKQ108
herc 107
karo 9752
tref J10
5
15 10
10
pik 963
herc 84
karo KJ3
tref AQ532
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 2 2 4 4
W 4 3 2 4 4
8.
W
-
pik 1096
herc AQ93
karo AK8
tref A42
par: 980
6 by N
pik QJ7432
herc 1082
karo 42
tref 73
pik K85
herc K5
karo 10963
tref J1065
17
3 7
13
pik A
herc J764
karo QJ75
tref KQ98
tref karo herc pik NT
N 5 5 6 1 4
S 5 5 6 1 4
E - - - - -
W - - - - -
9.
N
EW
pik AQ1086
herc 82
karo 10972
tref K6
par: -130
3 by E
pik J72
herc AK95
karo A5
tref Q1098
pik 54
herc 104
karo KJ8643
tref A54
9
14 8
9
pik K93
herc QJ763
karo Q
tref J732
tref karo herc pik NT
N - - - 1 -
S - - - 1 -
E 3 4 2 - 2
W 3 4 2 - 2
10.
E
ALL
pik 953
herc AQ102
karo Q6
tref 6432
par: 140
2 by S
pik 84
herc J954
karo KJ9872
tref A
pik Q102
herc 76
karo A54
tref QJ987
8
9 9
14
pik AKJ76
herc K83
karo 103
tref K105
tref karo herc pik NT
N - - 3 3 -
S - - 3 3 -
E - 2 - - -
W - 2 - - -
11.
S
-
pik K5
herc 874
karo AQ53
tref Q1053
par: -460
3NT by W
pik AQ1097
herc Q3
karo K1096
tref K2
pik J3
herc AKJ105
karo J7
tref A964
11
14 14
1
pik 8642
herc 962
karo 842
tref J87
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 3 4 5 4 4
W 3 4 5 5 5
12.
W
NS
pik K4
herc 964
karo K985
tref 9842
par: -130
1 by W
pik Q9765
herc 1087
karo 62
tref AJ3
pik A10
herc A3
karo A743
tref KQ1065
6
7 17
10
pik J832
herc KQJ52
karo QJ10
tref 7
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 2 - 2 2
W 4 2 - 2 2
13.
N
ALL
pik 7
herc 864
karo AK1075
tref AK92
par: 1370
6 by N
pik J10632
herc AJ932
karo J2
tref 4
pik 98
herc KQ105
karo 9843
tref J83
14
7 6
13
pik AKQ54
herc 7
karo Q6
tref Q10765
tref karo herc pik NT
N 6 6 - 3 2
S 6 6 - 3 2
E - - 1 - -
W - - 1 - -
14.
E
-
pik J2
herc AK84
karo A4
tref J10752
par: 430
3NT by S
pik 43
herc QJ32
karo J8732
tref 94
pik AQ9875
herc 95
karo K6
tref KQ3
13
4 14
9
pik K106
herc 1076
karo Q1095
tref A86
tref karo herc pik NT
N 4 2 2 - 4
S 4 2 2 - 4
E - - - - -
W - - - - -
15.
S
NS
pik Q54
herc K1096
karo QJ3
tref 1052
par: -980
6 by W
pik K108
herc A
karo 10752
tref KQ763
pik AJ97
herc 8432
karo A4
tref A94
8
12 13
7
pik 632
herc QJ75
karo K986
tref J8
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 6 4 2 6 5
W 6 4 2 6 5
16.
W
EW
pik K943
herc 872
karo 53
tref A873
par: -140
2 by W
pik 765
herc 96
karo K98762
tref K2
pik A1082
herc AQ3
karo A10
tref QJ54
7
6 17
10
pik QJ
herc KJ1054
karo QJ4
tref 1096
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 1 4 1 3 1
W 1 3 1 3 1
17.
N
-
pik 9862
herc J108
karo 75
tref A932
par: -450
4 by E
pik AQ4
herc Q62
karo Q1062
tref K76
pik K3
herc A97543
karo AK9
tref J4
5
13 15
7
pik J1075
herc K
karo J843
tref Q1085
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 2 5 5 2 4
W 2 5 5 2 4
18.
E
NS
pik K985
herc AKJ74
karo 97
tref K3
par: 660
3NT by S
pik 62
herc Q86
karo Q863
tref 8654
pik AJ104
herc 109
karo 1042
tref J1097
14
4 6
16
pik Q73
herc 532
karo AKJ5
tref AQ2
tref karo herc pik NT
N 3 4 5 4 5
S 3 4 5 5 5
E - - - - -
W - - - - -
19.
S
EW
pik 8543
herc 1032
karo J10875
tref 10
par: -600
3NT by W
pik 6
herc J54
karo AK643
tref KJ63
pik AKQ109
herc Q97
karo Q
tref Q952
1
12 15
12
pik J72
herc AK86
karo 92
tref A874
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 1 2 1 3
W 4 1 2 1 3
20.
W
ALL
pik J104
herc AKQ3
karo KJ5
tref 863
par: 90
1NT by S
pik AKQ9
herc J98
karo 432
tref AK9
pik 3
herc 7542
karo Q976
tref J1072
14
17 3
6
pik 87652
herc 106
karo A108
tref Q54
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - 1 1
E 1 - 1 - -
W 1 - 1 - -
21.
N
NS
pik AJ93
herc 962
karo AQ95
tref Q3
par: -110
1 by E
pik 105
herc QJ43
karo J8
tref AK1065
pik KQ642
herc K
karo K107432
tref 9
13
11 11
5
pik 87
herc A10875
karo 6
tref J8742
tref karo herc pik NT
N 1 - 1 - -
S 1 - 1 - -
E - 3 - 2 1
W - 3 - 2 1
22.
E
EW
pik KQ
herc 98
karo AK942
tref KQ83
par: 130
2 by S
pik J83
herc KJ1062
karo Q5
tref J97
pik 10975
herc A74
karo 10
tref A10652
17
8 8
7
pik A642
herc Q53
karo J8763
tref 4
tref karo herc pik NT
N - 4 - 1 1
S - 4 - 1 1
E 1 - 1 - -
W 1 - 1 - -
23.
S
ALL
pik 876
herc Q5
karo Q4
tref AK8752
par: 110
1 by S
pik QJ4
herc J64
karo KJ93
tref 943
pik AK5
herc 1092
karo A872
tref Q106
11
8 13
8
pik 10932
herc AK873
karo 1065
tref J
tref karo herc pik NT
N 1 - 2 1 -
S 1 - 2 1 -
E - 1 - - -
W - 1 - - -
24.
W
-
pik J1043
herc 542
karo K
tref AKQJ7
par: 800
6 by W
pik AKQ96
herc AQ7
karo Q5
tref 985
pik 8752
herc J1098
karo 1084
tref 102
14
17 1
8
pik
herc K63
karo AJ97632
tref 643
tref karo herc pik NT
N 3 4 - - 1
S 3 6 1 - 1
E - - - 2 -
W - - - 2 -
25.
N
EW
pik AK73
herc J5
karo A952
tref KJ9
par: -630
3NT by E
pik J6
herc AK1083
karo KQJ
tref 743
pik Q52
herc 9742
karo 108
tref AQ105
16
14 8
2
pik 10984
herc Q6
karo 7643
tref 862
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 2 4 2 4
W 4 2 4 2 4
26.
E
ALL
pik KQ654
herc AK1053
karo KQ
tref 6
par: 800
7 by E
pik 10987
herc 942
karo 9
tref K8753
pik
herc J7
karo J10654
tref AQJ1042
17
3 9
11
pik AJ32
herc Q86
karo A8732
tref 9
tref karo herc pik NT
N - 3 5 6 1
S - 3 4 6 1
E 4 - - - -
W 4 - - - -
27.
S
-
pik QJ1086
herc 54
karo Q842
tref QJ
par: 140
3 by S
pik A93
herc 7
karo J1073
tref A10764
pik K54
herc K862
karo 96
tref 9832
8
9 6
17
pik 72
herc AQJ1093
karo AK5
tref K5
tref karo herc pik NT
N - 2 3 1 1
S - 2 3 1 1
E 2 - - - -
W 2 - - - -
28.
W
NS
pik K94
herc 8
karo AJ4
tref AK10542
par: 620
4 by N
pik 76
herc Q953
karo 3
tref Q98763
pik A102
herc 10764
karo KQ10752
tref
15
4 9
12
pik QJ853
herc AKJ2
karo 986
tref J
tref karo herc pik NT
N 2 - 1 4 3
S 2 - - 4 1
E - - - - -
W - - - - -
29.
N
ALL
pik 10763
herc 653
karo AJ74
tref 109
par: -600
5 by E
pik KQJ9
herc
karo K1052
tref KQ862
pik 52
herc AJ8
karo Q96
tref AJ743
5
14 12
9
pik A84
herc KQ109742
karo 83
tref 5
tref karo herc pik NT
N - - 2 - -
S - - 2 - -
E 5 3 - 3 3
W 5 3 - 3 -
30.
E
-
pik 3
herc A9764
karo J63
tref J982
par: -450
4 by E
pik Q109764
herc Q3
karo
tref A10764
pik AK8
herc 1082
karo A8754
tref KQ
6
8 16
10
pik J52
herc KJ5
karo KQ1092
tref 53
tref karo herc pik NT
N - 1 1 - -
S - 1 1 - -
E 4 - - 5 4
W 4 - - 5 4
31.
S
NS
pik 10862
herc 1094
karo A5
tref AJ43
par: -430
3NT by W
pik Q95
herc A82
karo KQ109
tref K107
pik AJ
herc KQ63
karo 62
tref Q9862
9
14 12
5
pik K743
herc J75
karo J8743
tref 5
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 2 3 1 4
W 4 2 3 1 4
32.
W
EW
pik A10
herc QJ96
karo A5
tref QJ1093
par: 400
3NT by N
pik KQJ4
herc 54
karo QJ962
tref 65
pik 9852
herc K1032
karo K1083
tref 8
14
9 6
11
pik 763
herc A87
karo 74
tref AK742
tref karo herc pik NT
N 4 - 3 - 3
S 4 - 3 - 3
E - 1 - 2 -
W - 1 - 2 -